Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia i morfologia funkcjonalna człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215AMFC
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia i morfologia funkcjonalna człowieka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład opisuje podstawy anatomii człowieka, podkreślając związek struktury z funkcją. Omawiane są wszystkie układy narządów występujące w organizmie człowieka.

Pełny opis:

Wykład rozpoczyna się przedstawieniem budowy tkanek, narządów i układów narządów. Następnie omawiany jest ruch na przykładzie układu kostnego i jego powiązanie z mięśniami szkieletowymi. Anatomia i fizjologia układów hormonalnego i nerwowego omawiane są w kontekście regulacji działania organizmu i utrzymywania homeostazy. Anatomia i fizjologia układu oddechowego i układu krążenia przedstawione są w aspekcie powiązań funkcjonalnych. Układy trawienny, odpornościowy i moczowo-płciowy przedstawiane są na odrębnych wykładach.

Literatura:

B. Gołąb, Podstawy anatomii człowieka, PZWL, Warszawa 2014

A. Michajlik, W. Ramotowski Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa 2016

W.F. Ganong, Fizjologia, podstawy fizjologii lekarskiej, PZWL, W-wa, 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po wykładzie student zna:

- podstawowe pojęcia fizjologiczne K_W13

- budowę i funkcjonowanie głównych układów narządów w organizmie człowieka K_W06

Umiejętności:

Po wykładzie student potrafi:

- wykazać związek pomiędzy strukturą a funkcja narządu K_U04

- wykazać rolę układu nerwowego i hormonalnego w regulacji funkcjonowania organizmu i utrzymania jego homeostazy K_U04

- wykazać powiązania funkcjonalne pomiędzy układami w organizmie człowieka K_U04

Kompetencje społeczne:

Po wykładzie student:

- rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy o informacje z dziedzin medycznych K_K01

- promuje wzorce zdrowego trybu życia w działaniach z zakresu profilaktyki zdrowia K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest na podstawie oceny uzyskanej z egzaminu testowego przeprowadzanego na koniec zajęć. Tylko ocena pozytywna zalicza przedmiot.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)