University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Nature Protection - W

General data

Course ID: 1400-215OCHRP Erasmus code / ISCED: 07.204 / (0532) Earth science
Course title: Nature Protection - W Name in Polish: Ochrona przyrody
Organizational unit: Faculty of Biology
Course groups: Elective subjects
Requisite subjects for second-year students of Environmental Protection
Requisite, facultative subjects for BIOLOGY students, 1st study cycle
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Wykład jest pomyślany jako wprowadzenie do problematyki ochrony przyrody i przygotowanie do realizacji późniejszych przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych. Studenci zapoznają się z naukowymi podstawami ochrony przyrody, jej relacjami z innymi dziedzinami wiedzy i gospodarki, różnymi koncepcjami działań ochronnych i podstawowymi metodami stosowanymi w ochronie gatunków i ekosystemów. W zarysie przedstawiane są najbardziej aktualne problemy ochrony przyrody, jak np. ochrona zasobów genetycznych, zmiany klimatu, restytucja zdegradowanych ekosystemów, zapobieganie wymieraniu gatunków, a także organizacyjne i prawne aspekty ochrony przyrody w skali krajowej, europejskiej i międzynarodowej.

Full description: (in Polish)

1. Czym jest a czym nie jest ochrona przyrody; relacje z innymi dziedzinami wiedzy i gospodarki; biologia konserwatorska – podstawy naukowe ochrony przyrody.

2. Różnorodność biologiczna jako centralna koncepcja we współczesnej ochronie przyrody; miary różnorodności biologicznej, jej rola w funkcjonowaniu ekosystemów.

3. Zagrożenia różnorodności biologicznej na świecie: niszczenie i fragmentacja ekosystemów, inwazje biologiczne, zanieczyszczenia, wzrost populacji ludzkiej, nadmierna eksploatacja gatunków.

4. Ewolucja podejścia do ochrony przyrody, zmiana paradygmatów; motywy ochrony przyrody. Polski i anglosaski model organizacji obszarowej ochrony przyrody.

5. Różne koncepcje (ochrony) przyrody: ochrona ekosystemów półnaturalnych, ochrona obszarów „dzikich”; różnorodność a naturalność. Ochrona przyrody a świadczenia (usługi) ekosystemowe: świadczenia zaopatrzeniowe, regulacyjne, podtrzymujące, kulturowe.

6. Ochrona gatunków zagrożonych, kategorie zagrożeń, czerwone listy gatunków; inne gatunki specjalnej troski: gatunki kluczowe, flagowe, parasolowe. Ochrona gatunków in situ i ex-situ; rola ogrodów botanicznych i zoologicznych w ochronie gatunkowej.

7. Ochrona ekosystemów – podejście holistyczne do ochrony przyrody, ochrona czynna i bierna; ochrona obszarowa; zarys metod i strategii stosowanych dla różnych ekosystemów – lasy umiarkowane, lasy tropikalne, mokradła, murawy, ekosystemy wodne.

8. Przegląd i charakterystyka obszarów chronionych w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych.

9. Restytucja zdegradowanych ekosystemów: cele restytucji przyrodniczej, zarys metod, odtwarzanie struktury i funkcji ekosystemów.

10. Ochrona zasobów genetycznych: genetyka a ochrona przyrody, kontrowersje wokół GMO, ochrona tradycyjnych ras zwierząt i odmian roślin uprawnych.

11. Ochrona przyrody a zmiany klimatyczne – zależności dwustronne.

12. Społeczny wymiar ochrony przyrody: rola organizacji pozarządowych, edukacja szkolna i społeczna w ochronie przyrody.

13. Ochrona przyrody w Polsce – rys historyczny, zarys obowiązującego prawa.

14. Europejska ochrona przyrody – uwarunkowania przyrodnicze i historyczne, podstawy prawne, realizacja; międzynarodowa ochrona przyrody – konwencje międzynarodowe (Konwencja Ramsarska, Konwencja CITES, Konwencja Bońska, Konwencja Klimatyczna)

15. Strategia na przyszłość - cele ochrony różnorodności biologicznej do 2020 roku – postanowienia z konferencji stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej w Nagoya 2010.

Bibliography: (in Polish)

Symonides, E. Ochrona przyrody. WUW. 2007.

McNeely, J.A., Mainka S.A. Conservation for a new era. IUCN. 2009.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 (z późniejszymi zmianami)

Aktualne akty wykonawcze do ustawy o ochronie przyrody, a zwłaszcza:

- listy gatunków chronionych;

- lista roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym;

Learning outcomes: (in Polish)

Po odbyciu wykładów student:

- Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów ochrony przyrody oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi (K_W06);

- Opisuje aktualne problemy cywilizacyjne związane z koniecznością godzenia rozwoju gospodarczego z wymogami ochrony środowiska (K_W08).

- Identyfikuje najważniejsze zagrożenia stanu środowisk wodnych, lądowych i atmosfery (K_W09).

- Analizuje przyczyny zagrożeń środowiska i różnorodności biologicznej oraz potrafi wskazać rodzaj działań zaradczych (K_U08).

- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony przyrody (K_K03).

- Rozumie konieczność stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym oraz gospodarce (K_K04).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin ustny

Practical placement: (in Polish)

Brak

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Bogdan Jaroszewicz
Group instructors: Bogdan Jaroszewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination

Classes in period "Winter semester 2022/23" (future)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Bogdan Jaroszewicz
Group instructors: Bogdan Jaroszewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.