Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-216OOS
Kod Erasmus / ISCED: 07.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena oddziaływania na środowisko
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, III rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Skala problemów środowiskowych: lokalne, regionalne, globalne. Zasady i przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ), systemy zarządzania środowiskiem (ISO 14001, EMAS, BSI). Kategorie uciążliwości obiektów i inwestycji. Zasady wydawania decyzji zobowiązujących do przestrzegania OOŚ. Zasady opracowywania operatów OOŚ.

Pełny opis:

Zasoby przyrody, twory przyrody, środowisko przyrodnicze. Skala problemów środowiskowych: lokalne, regionalne, globalne. Ogólne zasady gospodarowania zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi. Idea zrównoważonego rozwoju - ekologiczne warunki korzystania z zasobów Ziemi. Podstawy prawne - polskie i międzynarodowe - dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ), systemy zarządzania środowiskiem (ISO 14001, EMAS, BSI). Kategorie uciążliwości inwestycji i obiektów istniejących (oceny na etapie projektowania, realizacji inwestycji oraz w trakcie pracy obiektu). Rola inwestora i służb ochrony środowiska w procedurach OOŚ. Komunikacja społeczna konsultacje społeczne i negocjacje sozotechniczne. Ocena lokalizacji i stosowanej technologii. Metody obliczeniowe w przygotowaniu raportów OOŚ. Oddziaływania maksymalne. Raporty OOŚ dla wybranych gałęzi przemysłu (przemysł wydobywczy, metalurgiczny, energetyka), przedsięwzięć komunikacyjnych, budowlanych i innych. Zasady opracowywania operatów OOŚ. Zasady wydawania decyzji zobowiązujących do przestrzegania OOŚ (pozwolenia zintegrowane). Decyzje polityczno-gospodarcze a procedury OOŚ.

ĆWICZENIA

Praca na ćwiczeniach oparta o tzw. „case-study” w formie konserwatorium. Analizowane przykłady mogą być wybrane przez studenta i przedstawione do akceptacji prowadzącemu. Jeśli student nie dokona wyboru we wskazanym przez prowadzącego czasie, wybór zostanie dokonany przez prowadzącego zajęcia.

Literatura:

Studentom wypożyczane są wszystkie materiały do wykładu i ćwiczeń. Każdy student może otrzymać materiały w formie elektronicznej ( nie ma możliwości umieszczenia ich w USOS)

Efekty uczenia się:

Student nabywa umiejętności wymienione w opisie przedmiotu.

K_W01 Rozumie złożone zjawiska i procesy ekologiczne.

K_W02 Zna czynniki wpływające na stan przyrody i środowiska.

K_W03 Zna nowoczesne techniki stosowane w ocenie stanu oraz metody ochrony przyrody i środowiska.

K_W05 Wie jakie są przyczyny degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu.

K_U02 Przewiduje kierunek zmian środowiska przyrodniczego pod wpływem różnych czynników.

K_U03 Wykazuje umiejętność biegłego posługiwania się literaturą naukową w języku polskim i obcym.

K_U04 Potrafi, bazując na wiedzy teoretycznej, praktycznie stosować obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przyrody, środowiska i planowania przestrzennego

K_U07 Potrafi identyfikować przyczyny degradacji ekosystemów wodnych i lądowych.

K_U08 Określa aktualny stan środowiskowy konkretnego ekosystemu na podstawie dostarczonych danych fizyko-chemicznych i biologicznych oraz własnych obserwacji.

K_U10 Potrafi zbierać i interpretować dane empiryczne.

K_U12 Posiada umiejętność wygłoszenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu monitoringu i rekultywacji środowiska przyrodniczego.

K_K05 Rozumie potrzebę ustawicznego uaktualniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_K06 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Posiada wysoki poziom świadomości ekologicznej.

K_K07 Rozumie konieczność stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym oraz gospodarce.

K_K09 Posiada nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej.

K_K10 Wykazuje zdolność i umiejętność pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy uczestnik ćwiczeń musi przygotować 2 seminaria w ramach zaliczenia i Zajęcia kończą się egzaminem obejmującym materiał z ćwiczeń i wykładów . Egzamin testowy – 60% dobrych odpowiedzi odpowiada ocenie dostatecznej. Dopuszczalne 2 nieobecności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Skłodowska
Prowadzący grup: Klaudia Dębiec-Andrzejewska, Aleksandra Skłodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)