University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Applied ecology

General data

Course ID: 1900-1-ES-WW Erasmus code / ISCED: 07.2 / (0532) Earth science
Course title: Applied ecology Name in Polish: Ekologia stosowana
Department: Faculty of Geography and Regional Studies
Course groups: (in Polish) Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00
Language: Polish
Main fields of studies for MISMaP:

geography

Type of course:

elective courses

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Zajęcia będą przebiegać dwutorowo według schematu: Podstawy-działanie-efekt.

Część teoretyczna - wykłady; część praktyczna - ćwiczenia: przygotowanie kampanii społecznej ”Fenomen Kampinoskiego Parku Narodowego”; badania terenowe; przeprowadzenie kampanii społecznej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia będą przebiegać dwutorowo według schematu: Podstawy-działanie-efekt.

Część teoretyczna - wykłady ; część praktyczna - ćwiczenia : przygotowanie kampanii społecznej; badania terenowe; przeprowadzenie kampanii społecznej.

Część teoretyczna - wykłady:

- Ekologia jako nauka i problemy badawcze ekologii ( historia, terminy, teorie, idee).

- Obiegi w przyrodzie.

- Miasto jako ekosystem; relacje miasto, a tereny chronione.

- Ekologia na co dzień; nadużycia terminu ekologia.

- Komunikacja społeczna w działaniach proekologicznych; budowanie kampanii społecznej.

- Fenomen Kampinoskiego Parku Narodowego.

Część praktyczna - ćwiczenia:

- cel i zakres badań pt. „ Funkcjonowanie wschodniej granicy KPN”;

- badania terenowe ( kartowanie, obserwacje, dokumentacja, badania ankietowe);

- burza mózgów dotycząca planowanej kampanii społecznej;

- opracowanie wyników badań.

Całość zamknie prezentacja wyników badań terenowych i samej kampanii społecznej.

Bibliography: (in Polish)

Kalinowska A., Ekologia wybór przyszłości, Wyd. Editions Spotkania, Warszawa. 1992.

Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa.

MackenzieA., A. Ball S., Virdee S. R., Krótkie wykłady. Ekologia, PWN, 2000, 2007.

Odum E., Podstawy ekologii, PWRiL, 1977.

Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Wydawnictwo Oświata, 1997.

Wiener J., Życie i ewolucja biosfery, PWN, 1997, 2003.

Learning outcomes: (in Polish)

Kompetencje ogólne: świadomość roli ekologii jako nauki i jej roli w ochronie środowiska. Umiejętność, rozpoznania i analizy podstawowych procesów ekologicznych.

Kompetencje przedmiotowe: znajomość kierunków i zastosowań badań ekologicznych; umiejętność prowadzenia podstawowych obserwacji ekologicznych w terenie; umiejętność budowania i przeprowadzenia kampanii społecznej; umiejętność interpretacji i krytycznej oceny otrzymanych wyników.

Wiedza:

1. zna najważniejsze zagadnienia i kierunki, którymi zajmuje się obecnie ekologia i nauki pokrewne;

2. zna obiegi w przyrodzie i systemy troficzne;

3. zna relacje i problemy wynikające z sąsiedztwa miasta z terenami chronionymi

Umiejętności:

1. na podstawie posiadanej wiedzy umie rozpoznać podstawowe problemy ochrony przyrody;

2. umie wyciągać krytyczne wnioski i je artykułować, interpretować wyniki, oraz prezentować je publicznie;

3. umie samodzielnie prowadzić podstawowe obserwacje terenowe z zakresu ekologii.

Postawy

1. rozumie konieczność i przydatność kompleksowego spojrzenia na środowisko przyrodnicze i konieczność jego ochrony w oparciu o wiedzę o nim;

2. rozumie znaczenie badań ekologicznych dla planowania przestrzennego i społeczeństwa;

3. jest przygotowany do prowadzenia akcji proekologicznych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Praca samodzielna, praca w zespołach, udział w dyskusji, twórczy wkład w budowanie kampanii społecznej.

Test, poprowadzenie kampanii społecznej.

Practical placement: (in Polish)

Brak.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Wojciech Lewandowski
Group instructors: Wojciech Lewandowski, Maria Zachwatowicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.