Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła i metody pozyskiwania danych przestrzennych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-ZMPDP-G
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Źródła i metody pozyskiwania danych przestrzennych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy geoinformatyki I 1900-1-PGI1
Podstawy geoinformatyki II 1900-1-PGI2
Teledetekcja środowiska 1900-1-TS

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady obejmują teoretyczne zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem cyfrowych danych przestrzennych.

Ćwiczenia zorientowane są na praktyczne nabycie umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych pozyskanych różnymi metodami geoinformatycznymi. Analizy przestrzenne bazować będą na oprogramowaniu z zakresu GIS i teledetekcji.

Ćwiczenia są realizowane w laboratorium komputerowym.

Pełny opis:

Wykłady

• Źródła danych przestrzennych i ich podział.

• Mapy historyczne i współczesne, układy odniesienia, możliwości dostępu. Digitalizacja tabletowa i ekranowa – założenia teoretyczne.

• Pozyskiwanie danych urządzeniami mobilnymi, pozyskiwanie danych z projektów społecznościowych.

• Koncepcja procesu pozyskania danych GIS (wybór modelu danych).

• Dane dostępne w sieci: modele wysokości terenu, dane dotyczące użytkowania ziemi, dane geologiczne.

• Pozyskiwanie danych cyfrowych z zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

• Zdjęcia lotnicze z pułapu samolotów załogowych i bezzałogowych – metody pozyskiwania

• Pozyskiwanie ortofotomap ze zdjęć lotniczych

• Serwisy internetowe obrazów teledetekcyjnych.

• Zastosowanie danych teledetekcyjnych do analiz przestrzennych i środowiskowych.

• Naziemne metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych i bioradiometrycznych.

Ćwiczenia

• Od rejestracji GPS do geoprzetwarzania danych przestrzennych

• Pozyskiwanie danych z map, digitalizacja – model topologiczny i prosty model wektorowy

• Pozyskiwanie i przetwarzanie danych o wysokości terenu i użytkowaniu ziemi

• Pozyskiwanie i przetwarzanie danych z projektów społecznościowych.

• Pozyskiwanie danych geodezyjnych i kartograficznych z zasobów SDI.

• Pozyskiwanie danych satelitarnych z serwisów NASA i USGS.

• Pozyskiwanie danych przestrzennych z dostępnych źródeł internetowych.

Literatura:

Aber J.S., Marzolff I., Ries J.B., Small – format aerial photography. Elsevier 2010.

Austin R., Unmanned aircraft systems : UAVS design, development and deployment. John Wiley & Sons Ltd 2010.

Bielecka E., 2006, Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wyd. PJWSTK, Warszawa

Butowtt J., Kaczyński R., Fotogrametria. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2010.

Kurczyński Z., Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.

Litwin L., Myrda G., 2005, Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS., Helion, Gliwice

Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind, D.W. 2006, GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa

Magnuszewski, A., 1999. GIS w geografii fizycznej. PWN, Warszawa.

Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

Urbański, J., GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. Uniw.Gdańskiego, 2008.

Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., Metody i techniki badań geoinformatycznych. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć będą potrafili pozyskać, przetworzyć i zarchiwizować dane o charakterze przestrzennym (punktowe, liniowe oraz poligonowe) z różnych źródeł. Na podstawie pozyskanych informacji przygotować raporty oceniające stan środowiska oraz możliwe scenariusze wydarzeń.

W trakcie zajęć studenci zapoznani zostaną z organizacją i strukturą istniejącej w Polsce infrastruktury danych przestrzennych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne.

Ćwiczenia: w trakcie zajęć praktycznych w laboratorium komputerowym oceniane będą ćwiczenia praktyczne, projekty oraz kolokwia. Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach.

Końcowe zaliczenie przedmiotu obejmie średnią z ocen z wykładów oraz ćwiczeń.

Podczas ćwiczeń wykorzystywane jest anglojęzyczne oprogramowanie komputerowe.

- dopuszczalne są dwie nieobecności, wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione.

- w przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu, przewiduje się jeden dodatkowy termin na poprawę zaliczenia, termin ustalany po konsultacji z prowadzącymi zajęcia.

- sposób i termin odrobienia zajęć, na których student był nieobecny będzie ustalony indywidualnie po konsultacji z prowadzącym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)