Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do geografii miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-WGM-MT
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do geografii miast
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy na temat najważniejszych problemów współczesnych miast, wyrobienie umiejętności postrzegania złożonego charakteru zjawisk i procesów gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturowych zachodzących w przestrzeni miejskiej oraz ukształtowanie umiejętności analizy i oceny skutków tych procesów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Treścią przedmiotu są podstawowe teorie i koncepcje badawcze wykorzystywane w geografii miast i studiach miejskich, procesy warunkujące rozwój współczesnych miast, ich formy przestrzenne, gospodarkę, struktury społeczne, ustrój oraz procesy planowania i rozwoju.

Pełny opis:

Treścią wykładu są następujące zagadnienia: miasto jako przedmiot badań interdyscyplinarnych; podejścia badawcze do studiów miejskich; procesy urbanizacji oraz forma i struktura przestrzenna obszarów miejskich; nowa gospodarka miejska, miasta kreatywne i kurczące się , kreatorzy miasta, miasto a otoczenie (powiązania lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe); społeczeństwo miejskie, rynek mieszkaniowy, polaryzacja i segregacja społeczna, społeczności lokalne i ich tożsamość, problemy miasta wielokulturowego, konflikty społeczno-przestrzenne, gentryfikacja; miasto jako zorganizowana struktura społeczno-polityczna, współrządzenie miastem; planowanie rozwoju miast i zagospodarowanie przestrzenne, rozwój zrównoważony miast, smart growth, nowy urbanizm.

Literatura:

Hall T., Barrett H., 2012, Urban Geography, Routledge, London.

Jałowiecki B., Szczepański M., 2005, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, WN PWN, Warszawa.

Knox P., Pinch S., 2006, Urban social geography, Pearson Education Ltd, Harlow.

Liszewski S.(red.) 2011, Geografia urbanistyczna, WN PWN, Warszawa

Paddison R. (red.) 2001, Handbook of Urban Studies, Sage, London.

Słodczyk J. 2003, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, UO, Opole

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA: zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje wyjaśniające kształtowanie formy przestrzennej, struktury gospodarczej i społecznej miasta oraz formy ustroju miasta i koncepcje planowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi dotrzeć do odpowiedniej literatury przedmiotu i wykorzystać wiedzę teoretyczną do wskazania uwarunkowań i skutków procesów rozwoju dowolnego miasta oraz ocenić przydatność tej wiedzy .

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: umie ocenić znaczenie struktur przestrzennych, ekonomicznych, społecznych, polityczno-administracyjnych miasta dla jakości życia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena eseju na zadany temat na ostatnich zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)