Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka z elementami matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-SEM
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka z elementami matematyki
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Wstępna analiza danych: (a) streszczenia danych (miary położenia, miary rozrzutu, kwantyle), (b) wykres rozkładu (wykres pudełkowy, histogram), (c) analiza zależności między zmiennymi: korelacja, regresja liniowa.

2. Proste modele zjawisk losowych: (a) schemat Bernoullego, modele urnowe, (b) prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń, (c) zmienna losowa, dystrybuanta, gęstość prawdopodobieństwa, (d) zależność zmiennych losowych: rozkłady warunkowe, korelacja.

3. Szacowanie prawdopodobieństw przy użyciu Centralnego Twierdzenia Granicznego.

4. Testy najprostszych hipotez statystycznych: istotność współczynników regresji, niezależność zmiennych losowych.

Pełny opis:

Wymagania wstępne:

brak

Cel przedmiotu:

1. Student nabywa umiejętności analizy danych liczbowych takie, jak: (a) streszczenia danych (b) wykres rozkładu, (c) analiza zależności między zmiennymi.

2. Student uczy się budować proste modele zjawisk losowych (schemat Bernoullego, modele urnowe, prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność, zmienne losowe).

3. Student uczy się szacować w przybliżeniu ciekawe prawdopodobieństwa.

4. Student uczy się testować najprostsze hipotezy statystyczne.

Treść:

1. Wstępna analiza danych: (a) streszczenia danych (miary położenia, miary rozrzutu, kwantyle), (b) wykres rozkładu (wykres pudełkowy, histogram), (c) analiza zależności między zmiennymi: korelacja, regresja liniowa.

2. Proste modele zjawisk losowych: (a) schemat Bernoullego, modele urnowe, (b) prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń, (c) zmienna losowa, dystrybuanta, gęstość prawdopodobieństwa, (d) zależność zmiennych losowych: rozkłady warunkowe, korelacja.

3. Szacowanie prawdopodobieństw przy użyciu Centralnego Twierdzenia Granicznego.

4. Testy najprostszych hipotez statystycznych: istotność współczynników regresji, niezależność zmiennych losowych.

Literatura:

J. Koronacki i J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność (nie wolno opuścić bez usprawiedliwienia więcej niż dwóch zajęć).

Ocena końcowa jest średnią ważoną z dwóch ocen: oceny z kolokwium przeprowadzanego w połowie semestru oraz oceny z egzaminu pisemnego.

Egzamin poprawkowy jest pisemny i obejmuje cały materiał wykładu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)