University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Statistics with elements of mathematics

General data

Course ID: 1900-5-SEM
Erasmus code / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statistics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Statistics with elements of mathematics
Name in Polish: Statystyka z elementami matematyki
Organizational unit: Faculty of Geography and Regional Studies
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Main fields of studies for MISMaP:

spatial development

Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

1. Wstępna analiza danych: (a) streszczenia danych (miary położenia, miary rozrzutu, kwantyle), (b) wykres rozkładu (wykres pudełkowy, histogram), (c) analiza zależności między zmiennymi: korelacja, regresja liniowa.

2. Proste modele zjawisk losowych: (a) schemat Bernoullego, modele urnowe, (b) prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń, (c) zmienna losowa, dystrybuanta, gęstość prawdopodobieństwa, (d) zależność zmiennych losowych: rozkłady warunkowe, korelacja.

3. Szacowanie prawdopodobieństw przy użyciu Centralnego Twierdzenia Granicznego.

4. Testy najprostszych hipotez statystycznych: istotność współczynników regresji, niezależność zmiennych losowych.

Full description: (in Polish)

Wymagania wstępne:

brak

Cel przedmiotu:

1. Student nabywa umiejętności analizy danych liczbowych takie, jak: (a) streszczenia danych (b) wykres rozkładu, (c) analiza zależności między zmiennymi.

2. Student uczy się budować proste modele zjawisk losowych (schemat Bernoullego, modele urnowe, prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność, zmienne losowe).

3. Student uczy się szacować w przybliżeniu ciekawe prawdopodobieństwa.

4. Student uczy się testować najprostsze hipotezy statystyczne.

Treść:

1. Wstępna analiza danych: (a) streszczenia danych (miary położenia, miary rozrzutu, kwantyle), (b) wykres rozkładu (wykres pudełkowy, histogram), (c) analiza zależności między zmiennymi: korelacja, regresja liniowa.

2. Proste modele zjawisk losowych: (a) schemat Bernoullego, modele urnowe, (b) prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń, (c) zmienna losowa, dystrybuanta, gęstość prawdopodobieństwa, (d) zależność zmiennych losowych: rozkłady warunkowe, korelacja.

3. Szacowanie prawdopodobieństw przy użyciu Centralnego Twierdzenia Granicznego.

4. Testy najprostszych hipotez statystycznych: istotność współczynników regresji, niezależność zmiennych losowych.

Bibliography: (in Polish)

J. Koronacki i J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT 2006.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność (nie wolno opuścić bez usprawiedliwienia więcej niż dwóch zajęć).

Ocena końcowa jest średnią ważoną z dwóch ocen: oceny z kolokwium przeprowadzanego w połowie semestru oraz oceny z egzaminu pisemnego.

Egzamin poprawkowy jest pisemny i obejmuje cały materiał wykładu.

Practical placement: (in Polish)

Brak.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)