Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia miasta i wsi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-SMiW
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia miasta i wsi
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych zagadnień i metodologii badań socjologicznych dotyczących przestrzeni.

Pełny opis:

Wykład to przegląd najważniejszych zagadnień socjologicznych dotyczących przestrzeni (neighborhood effects, getto, obszary ubóstwa, przestępczość, prostytucja, dzielnice "etniczne"). Przy okazji każdego z omawianych zagadnień dyskutowany jest sposób projektowania badania (konstruowanie hipotez na podstawie wybranych teorii, konceptualizacja i operacjonalizacja pojęć dotyczących przestrzeni), konstruowania narzędzi badawczych, stosowane metody i źródła danych. Szczególna uwaga poświęcona jest właściwemu rozumieniu wyników badań socjologicznych nad przestrzenią i wyciągania z nich wniosków przydatnych w planowaniu przestrzennym i projektowaniu urbanistycznym.

Literatura:

1. Babbie, E., 2007, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Bauman, Z., 1998, Zawrotna kariera ‘podklasy’, “Przegląd Społeczny”, 1998, nr 1/2.

3. Czekaj, K., 2007, Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.

4. Harcourt, B.E.; Ludwig, J., 2006, Broken Windows: New Evidence from New York City and a Five-City Social Experiment, “The University of Chicago Law Review”, 73: 2006, 271-320.

5. Kaltenberg-Kwiatkowska, E., 2002, Sąsiedztwo we współczesnym mieście - stereotypy i rzeczywistość, w: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce - tom III - Czynniki miastotwórcze w okresach wielkich zmian społecznych, redakcja W. Misztal, J. Styka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 255-280.

6. Kiersztyn, A., 2008, Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem i przestępczością, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

7. Marks, C., 1991, The Urban Underclass, “Annual Review of Sociology”, Vol. 17 (1991), pp. 445-466

8. Siemaszko, A. (red.), 2008, Geografia występku i strachu. Polskie badanie przestępczości ‘07, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

9. Simmel, G., 2006 [1908], Mentalność mieszkańców wielkich miast, w: Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 513-531.

10. Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, redakcja J. Grzelak, T. Zarycki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

11. Sułek, A., 2002, Ogród metodologii socjologicznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

12. Szacki, J., 2006, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

13. Wacquant. L., 2008, Urban Outcasts. A Comparative Sociology of Advanced Marginality, Polity Press, Cambridge.

14. Wilson, J.Q.; Kelling, G.L., 1982, Broken windows: The police and neighborhood safety, “Atlantic Monthly”, 249: 29–38.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Studentka rozumie najważniejsze pojęcia używane w badaniach społecznych, rozumie ich społeczne i polityczne konteksty, potrafi krytycznie odczytywać wyniki badań socjologicznych dotyczących przestrzeni.

Umiejętności. Studentka potrafi krytycznie analizować wyniki badań socjologicznych, dostrzegać uogólnienia i bezpodstawnie wyciągane wnioski. Studentka ma umiejętność zaproponowania własnego badania na podstawie wybranej teorii, konceptualizacji i operacjonalizacji pojęć, dobrania zmiennych, określenia ich wartości i sposobów zbierania danych. Studentka potrafi porozumieć się z przedstawicielami nauk społecznych na etapie projektowania społecznych badań empirycznych, a także właściwie ocenić znaczenie wyników takich badań dla praktyki projektowej.

Kompetencje społeczne. Studentka rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i nabywania nowych umiejętności. Potrafi krytycznie analizować wyniki badań, stawiać pytania i kwestionować dotychczasowe przekonania. Dostrzega konieczność współpracy ze specjalistami innych dyscyplin oraz instytucji.

Metody i kryteria oceniania:

Dwa sprawdziany w ciągu semestru.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)