University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Local development strategies

General data

Course ID: 1900-5-SRL
Erasmus code / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Political sciences and civics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Local development strategies
Name in Polish: Strategie rozwoju lokalnego
Organizational unit: Faculty of Geography and Regional Studies
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Main fields of studies for MISMaP:

spatial development

Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Wykład na temat sposobów przygotowania i realizacji strategii rozwoju lokalnego. Wykład oparty jest o kluczowe elementy szkół strategicznych i bazuje na praktycznych doświadczeniach w tworzeniu strategii.

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy poszczególnych etapów opracowywania strategii rozwoju lokalnego. Na wykładzie prezentowane są zagadnienia związane z poszczególnymi etapami, które są również podejmowane w trakcie ćwiczeń - pozwalając studentowi "współtworzyć" strategię rozwoju lokalnego.

Full description: (in Polish)

Cykl 15 wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Istota strategii rozwoju lokalnego

2. Koncepcje i szkoły strategiczne w kontekście rozwoju lokalnego

3. Wizja i misja - od tego zaczynamy

4. Ludzie strategii - Zespół strategiczny - jak dobrać odpowiednich współtwórców?

5. Łańcuch wartości gminy/regionu - pomysł na rozwój lokalny

6. Diagnoza strategiczna - techniki analizy gminy

7. Diagnoza strategiczna - najczęściej popełniane błędy i dobre przykłady

8. Analiza SWOT i inne metody przejścia od diagnozy do celów strategicznych

9. Warsztaty strategiczne - włączanie interesariuszy w pracę nad strategią

10. Cele strategiczne - kluczowe problemy

11. Cele strategiczne - dobrze i źle określone cele - przykłady strategii lokalnych

12. Model struktury funkcjonalno przestrzennej a terytorializacja celów

13. Przykłady działań strategicznych

14. Monitoring strategii gminy

15. Ewaluacja strategii - rodzaje i techniki

Bibliography: (in Polish)

Dziemianowicz, Szmigiel-Rawska, Nowicka, Dąbrowska 2012, Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, MRR, Warszawa.

Ze względu na liczne odniesienia do praktyki, wyimki z literatury będą podawane w trakcie wykładu. Literatura związana z ćwiczeniami podana jest w części ćwiczeniowej.

Learning outcomes: (in Polish)

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie:

K_W01: współczesne doktryny, teorie i poglądy dotyczące samorządu terytorialnego, zarządzania strategicznego, ładu przestrzennego, projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego oraz ich ewolucji, a także podaje przykłady istotnych dla danej dyscypliny naukowej badań

K_W04: specyfikę obecnego kształtu samorządu terytorialnego w Polsce, ze

szczególnym uwzględnieniem poziomu rozwoju kapitału społecznego,

ludzkiego oraz uwarunkowań prawno-ustrojowych oraz rozumie podstawowe różnice w tym zakresie w stosunku do innych krajów europejskich;

K_W05: procedury prawne i organizacyjne wymagane przy podejmowaniu decyzji w zakresie planowania przestrzennego lub społeczno-gospodarczego, a także zna normy prawne, organizacyjne i etyczne służące osiąganiu ładu przestrzennego na poziomie lokalnym i regionalnym;

K_WO8: rolę teorii ekonomicznych przydatną w rozwiązywaniu praktycznych

problemów planistycznych i w opracowywaniu analiz społeczno-gospodarczych, służących zarządzaniu strategicznemu w organizacjach

publicznych

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi:

K_U01: wykorzystać podstawową wiedzę do prognozowania, planowania, obserwacji i analiz zjawisk przestrzennych, a następnie wyjaśniać ich przyczyny oraz wzajemne powiązania

K_U05: dobrać i zastosować różnorodne narzędzia, w tym planistyczne, służące poprawie strategicznego zarządzania przestrzenią oraz krytycznie ocenić ich skuteczność w aktualnie obowiązujących ramach prawno-instytucjonalnych

K_U06: stworzyć plany przestrzenne i narzędzia zarządzania strategicznego

w samorządach lokalnych i regionalnych, a następnie prognozować

efekty ich wdrożenia bądź realizacji

K_U07: zgromadzić informacje o danym terenie, zaprojektować badanie, dobrać literaturę przedmiotu i źródła oraz zinterpretować zebrane dane, wyciągnąć wnioski i sformułować ocenę

KOMPETENCJE SPOŁĘCZNE: Absolwent jest gotów do:

K_K01: do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych,

prywatnych, non profit realizujących cele publiczne

K_K02: do aktywnego udziału we współpracy pomiędzy władzami lokalnymi,

innymi decydentami, podmiotami gospodarczymi i mieszkańcami, w tym

do koordynacji działań podejmowanych przez te podmioty w przestrzeni

K_K03: podjęcia odpowiedzialności związanej z realizacją zadań planistycznych

lub zarządczych

K_K04: do rzetelnego wypełniania obowiązków zawodowych zgodnie z normami profesjonalnymi i etycznymi

K_K05 krytycznej oceny nabytej wiedzy i umiejętności oraz poszerzania kompetencji zawodowych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin w formie testu, przekrojowy przez wszystkie wykłady. Na teście obowiązuje wiedza wyłącznie z wykładów.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-06-15
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Class, 15 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Wojciech Dziemianowicz
Group instructors: Magdalena Cybulska, Wojciech Dziemianowicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-20 - 2023-06-18
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Class, 15 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Wojciech Dziemianowicz
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)