University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Principles of natural resources management

General data

Course ID: 1900-5-ZGS
Erasmus code / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Principles of natural resources management
Name in Polish: Zasady gospodarowania surowcami
Organizational unit: Faculty of Geography and Regional Studies
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 2
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Wprowadzenie – zadania geologii gospodarczej. Podstawy prawne działalności geologicznej i wydobycia kopalin. Organy i zadania administracji geologicznej i górniczej. Prawo geologiczne i górnicze. Najważniejsze ustawy regulujące gospodarkę surowcami. Inne zasoby naturalne. Podstawy prawne gospodarowania gruntami rolnymi i leśnymi.

Full description: (in Polish)

Surowce naturalne i walory środowiska w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zadania geologii gospodarczej. Podstawy prawne działalności geologicznej i wydobycia kopalin. Organy i zadania administracji geologicznej i górniczej. Prawo geologiczne i górnicze. Najważniejsze ustawy regulujące gospodarkę surowcami. Podstawy prawne gospodarowania przestrzenią rolniczą i leśną. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Prawo wodne. Organy i zadania administracji gospodarowania przestrzenią rolno-leśną. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych i podstawy prawne ich wyznaczania. Podstawy prawne rekultywacji i rewaloryzacji środowiska przyrodniczego.

Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. Zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Bibliography: (in Polish)

Szamałek K., 2007, Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi, PWN, Warszawa.

Radecki W., 2009, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Komentarz. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku, Warszawa.

Kodeks Dobrej praktyki Rolniczej, 2004, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Dwucet K., Krajewski W., Wach J., 1992, Rekultywacja i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego, Skrypty UŚ 478, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice.

Learning outcomes: (in Polish)

Student zdobywa podstawy wiedzy w zakresie gospodarowania surowcami naturalnymi i zasobami środowiska przyrodniczego przydatnych przy planowaniu przestrzennym. Poznaje akty prawne regulujące wykorzystanie surowców. Rozumie pojęcie surowca naturalnego i jego znaczenie w gospodarce. Jest przygotowany do samodzielnego wykorzystania (i analizy) ocen oddziaływania na środowisko w zakresie działalności górniczej, rolniczej, waloryzacji obiektów przyrody nieożywionej i ożywionej. Zna prawne podstawy rekultywacji i rewaloryzacji terenów poeksploatacyjnych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykonanie pracy semestralnej.

Practical placement: (in Polish)

Brak.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)