University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Strategia adaptacji do zmian środowiska

General data

Course ID: 1900-7-SAZS-GP Erasmus code / ISCED: 07.9 / (0539) Physical sciences, not elsewhere classified
Course title: (unknown) Name in Polish: Strategia adaptacji do zmian środowiska
Department: Faculty of Geography and Regional Studies
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 2
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 2
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym - sem. 2
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geografi fizycznej i społeczno-ekonomicznej, rozumienie związków przyczynowo-skutkowych relacji człowiek środowisko


Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu przedstawienie podstawowych problemów związanych ze zmianami środowiska przyrodniczego w różnych skalach czasowych i przestrzennych oraz ich wpływ na systemy ekologiczne,społeczne i ekonomiczne.

Full description: (in Polish)

Podczas wykładów zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

- zmiany środowiska w czasie i przestrzeni, ich przyczyny antropogeniczne i naturalne,

- skutki zmian (rzeczywiste i oczekiwane) i ich wpływ na systemy ekologiczne,społeczne i ekonomiczne (aspekt globalny i lokalny, przykłady sektorów gospodarki szczególnie narażone na zmiany),

- powiązania pomiędzy zagrożeniami,

- cele adaptacji do zmian środowiska,

- kierunki działania na rzecz adaptacji,

- współpraca dotyczącej adaptacji do zmian środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

- powiązania pomiędzy strategią adaptacji a dokumentami strategicznym na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

W ramach ćwiczeń studenci prześledzą: skutki zmian środowiska oraz wskażą systemy i sektory najbardziej wrażliwe na zmiany, określą cel działania adaptacyjnego, zidentyfikują przekształcenia w procesach, praktykach i strukturach prowadzących do ograniczenia ewentualnych szkód, a także do wykorzystania możliwości związanych ze zmianami.

Efektem końcowym ćwiczeń będzie przedstawienie opracowania strategicznego wybranej zmiany środowiska na danym obszarze.

Bibliography: (in Polish)

Global Environmental Change Understanding the Human Dimensions (1992)

Mannion Antoinette, 1992, Global Environmental Change: A Natural and Cultural Environmental History

Haarman, H.J.T.M., Verhagen, Jan, Rovers, C.A., 2003, Global Environmental Change and Land Use, Springer

Freedman, Bill, 2014, Global Environmental Change, Spronger

lves, Fátima, Leal Filho, Walter, Azeiteiro, Ulisses, 2018, Theory and Practice of Climate Adaptation, Springer

Leal Filho, Walter, 2018, Climate Change Impacts and Adaptation Strategies for Coastal Communities, Spronger

Szwed, M., Karg, G., Pińskwar, I., Radziejewski, M., Graczyk, D., Kędziora, A.,

and Kundzewicz, Z. 2010 Climate change and its effect on agriculture, water resources and human health sectors in Poland, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, 1725-1737

Olejnik J. 2009, Zmiany klimatyczne i ich wpływ na rolnictwo w Polsce,

Fundacja na Rzecz Polskiego Rolnictwa

FDPA, 2008, Raport: Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie,FDPA - Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza:

znajomość i rozumienie problemów związanych ze zmianami środowiska przyrodniczego w różnych skalach czasowych i przestrzennych oraz ich wpływ na systemy ekologiczne,społeczne i ekonomiczne. Rozumienie potrzeby zaangażowania instytucji odpowiedzialnych za poszczególne sektory w przygotowanie szczegółowych programów i działań, oraz dostosowanie prawa i przygotowania programów finansowania.

W trakcie zajęć studenci nabędą umiejętność:

- przygotowania zasad jakimi dany system lub sektor powinien się kierować w realizacji polityki, aby uwzględnić zagadnienia adaptacji do zmian środowiska.

- wskazywać kluczowe obszary ryzyka z punktu widzenia wrażliwości danego systemu lub sektora na zmiany .

- formułować wizje i cele, jakie powinny być zawarte w Strategii adaptacji.

- okreśłać kierunki działań, które pozwolą zrealizować cele.

- identyfikować skutki wprowadzonej strategii adapracji w różnych skalach czasowych i przestrzennych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Regularne i systematyczne zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz z tematyką poruszaną na wykładach.

Zaliczenie wykładu: na podstawie pytań kontrolnych w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.

Praca na ćwiczeniach (obecność obowiązkowa) będzie prowadzona w 2-3 osobowych zespołach w formie projektów i prezentacji. Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie i prezentacja opracowania strategicznego wybranej zmiany środowiska na danym obszarze.

Zajęcia (wykład i ćwiczenia) muszą być zaliczone do dnia, w którym odbywają się ostatnie zajęcia w danym semestrze.

1 nieobecność może być usprawiedliwiona na ćwiczeniach.

Na ocenę końcową składa się 60% wymagań ćwiczeniowych i 40% wymagań z wykładu.

Ćwiczenia i pytania kontrolne mogą być oceniane przy pomocy punków.

Ocena bardzo dobra: 95% sumy punktów

Dobra: 75% sumy punktów

Dostateczna: 55% sumy punktów z danego ćwiczenia.

W przypadku nieobecności na zajęciach konieczne jest uzupełnienie ich zakresu, w tym wszelkich projektów, ćwiczeń lub sprawozdań, w nieprzekraczalnym terminie jednego tygodnia od nieobecności.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (future)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: (unknown)
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.