University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Seminarium magisterskie III

General data

Course ID: 1900-8-SM3-UR Erasmus code / ISCED: 14.6 / (0312) Political sciences and civics
Course title: (unknown) Name in Polish: Seminarium magisterskie III
Department: Faculty of Geography and Regional Studies
Course groups: (in Polish) Przedmioty do wyboru, zaoczne studia II stopnia, GP, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 4
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia II stopnia, GP, spec. Urbanistyka i regionalistyka
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Istotny dla tego etapu zajęć jest postęp i awansowanie pracy magisterskiej.

Studenci przedstawiają dwa referaty ukazujące w określonym etapie czasowym stan zaawansowania pracy.

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu m.in. wymiana myśli (stawianie pytań i wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy.

Full description: (in Polish)

Podczas seminarium drugiego semestru studenci prezentują postęp w realizacji tematu pracy. Przygotowują, przedstawiają i poddają pod dyskusję co najmniej jeden referat (najczęściej: harmonogram realizacji zadania badawczego, aktualny stan realizacji, plany na najbliższy czas).

Bibliography: (in Polish)

Zależna od zakresu tematycznego i terytorialnego prac magisterskich.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć student zna najważniejsze pozycje literatury dotyczące badanego terenu i problemu. Potrafi zaprojektować harmonogram realizacji zadania badawczego. Zna różnicę między wymogami stawianymi pracy licencjackiej i magisterskiej. Potrafi protokółować wystąpienia i dyskusje naukowe.

Rozpoznaje zalety współpracy naukowej w grupie i potrafi docenić znaczenie konstruktywnej krytyki.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Aktywność na zajęciach i obecność (nie dopuszcza się więcej niż 2 nieobecności usprawiedliwione). Złożenie do dziekanatu pracy magisterskiej jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Practical placement: (in Polish)

brak

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.