Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Art of Negotiation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-ARNE-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Art of Negotiation
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Short description: Theory and practice of negotiation.

Pełny opis:

The course “The Art of Negotiation” places particular emphasis on understanding the process of bargaining and negotiation and analyzes a variety of dispute settlement theories. Students will examine and compare the utility, efficiency, techniques, and tactics of various settlement procedures.

It consists of 15 classes (2 academic hours each):

1. Kick-off meeting - Introduction to the Art of Negotiation

2. Conflict – possible reasons of conflict, tools for conflict analysis, methods of dispute, circle of conflict

3. Methods of conflict resolution: court, arbitrage, force, pressure without using force, negotiation, mediation, administrative and legal decisions

4. Strategies of negotiation

5. Positional Strategy of Conflict Resolution, Basic Negotiation Terms and Basic Negotiation Principles

6. Interest-based Strategy of Conflict Resolution

7. Needs and Positions In Negotiation

8. Traps and Tricks in Negotiation Process

9. Effective Communication in Negotiation Process

10. Group Negotiations

11. Multi-Party Negotiation & Coalitions

12. Mediation as a Strategy for Alternative Dispute Resolution

13. Summary and revision

14. Exam

15. Analysis of the exam results

Literatura:

Getting to Yes: How to Negotiate Agreement Without Giving In, by Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, 2003

Getting Past No: Negotiating Your Way from Confrontation to Cooperation, by William Ury, 1993

A General Theory on Conflicts and Disputes, by Raymond Shonholtz, Partners for Democratic Change, Journal of Dispute Resolution, November 2003, Vol. 2003, No. 2, pgs 400-411.

The Mediation Process, by Christopher W. Moore, 2003

Efekty uczenia się:

K_W11: Knows and understands mechanisms of conflicts and dispute resolution processes; K_W12: Has a specialist knowledge of subjects of political communication and their relationships in terms of political conflicts; K_U12: Has developed skills to communicate adequately in the process of negotiation (presenting offers and statements, asking questions on needs and interests, defending positions); K_K01: Is ready to participate actively in the real negotiation; K_K02: Is ready to participate in building the institutionalised forms of activity of citizens using different methods of dispute resolution; K_K03: Can take active part in preparing and conducting group negotiations; K_K05: Identifies and solves correctly dilemmas connected with the applying correct strategy and method of negotiation; K_K06: Can manage a negotiation team

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods: evaluation of active participation in the course and a written exam (both test and open questions); Assessment criteria: students will have to give evidence (by discussing topics of each class, expressing opinions, obtaining a high score in the exam) of good knowledge of the course topics.

Praktyki zawodowe:

None

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)