Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1A083 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza dotycząca Konstytucji i zagadnień ustrojowych, wchodząca w zakres nauczania w szkołach ponadgimanzjalnych. Naukę ułatwi uczestniczenie w zajęciach monograficznych prowadzonych w ramach Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, w szczególności w ramach Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie, w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. oraz innych aktów normatywnych, ogólnych zasad ustroju państwowego, podstawowych praw, wolności i obowiązków jednostki oraz system organów państwa, ich kompetencji oraz wzajemnych relacji.

Pełny opis:

Wykład obejmuje przedstawienie: zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem zasady demokratycznego państwa prawnego, zasad kształtujących status jednostki w państwie (wolności, prawa i obowiązki) oraz instytucjonalnych gwarancji ich ochrony (wymiar sprawiedliwości, trybunały, Rzecznik Praw Obywatelskich); organizacji, zakresu działania i trybu funkcjonowania organów władzy ustawodawczej (Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe), władzy wykonawczej (Prezydent i Rada Ministrów) oraz sądów i trybunałów. Szczególnej analizie - w świetle Konstytucji RP z dn. 2 IV 1997 r. - poddany jest system źródeł prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego oraz mechanizmy kontroli konstytucyjności i legalności aktów normatywnych. Ponadto przedmiot wykładu stanowią instytucje demokracji pośredniej (wybory) i bezpośredniej (referendum konstytucyjne zatwierdzające, referendum ratyfikacyjne referendum ogólnokrajowe oraz inicjatywę ludową). Wykład obejmuje również problematykę samorządu terytorialnego, finansów publicznych i kontroli państwowej.

Celem ćwiczeń jest utrwalenie i rozwinięcie zagadnień omawianych na wykładzie. Ćwiczenia służą również analizie przykładowych problemów z praktyki konstytucyjnej. Ponadto w trakcie ćwiczeń studenci są inspirowani do dyskusji, samodzielnego dokonywania wykładni aktów normatywnych, a także rozwiązywania problemów konstytucyjnych.

Literatura:

1. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012.

2. http://www.prawokonstytucyjne.wpia.uw.edu.pl/literatura.html

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- wyjaśnia pojęcia i charakteryzuje instytucje prawa konstytucyjnego

- przedstawia normy prawne zawarte w Konstytucji i niektórych innych aktach normatywnych objętych programem kształcenia

- interpretuje przepisy Konstytucji

- stosuje właściwe metody interpretacji przepisów Konstytucji

- wyjaśnia cele i funkcje poszczególnych instytucji konstytucyjnych

- wyjaśnia znaczenie ustrojowe kompetencji poszczególnych konstytucyjnych organów państwa

- identyfikuje wolności i prawa człowieka i obywatela oraz mechanizmy ich ochrony

- identyfikuje problemy prawne dotyczące prawa konstytucyjnego i formułuje ich rozwiązania

- analizuje problemy praktyczne oraz orzecznictwo związane z materią konstytucyjną poprawnie pod względem metodologicznych

- interpretuje przepisy prawa przez pryzmat norm zawartych Konstytucji

- formułuje własne wnioski w dyskusjach dotyczących zagadnień ustrojowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, do którego student może przystąpić po uzyskaniu zaliczenia dwóch semestrów ćwiczeń. Egzamin ma formę pisemną. Jest trzyczęściowy: 10 pytań testowych, 1 kazus oraz 6 pytań wymagających uzupełnienia.

Wymagania:

- znajomość zagadnień prezentowanych na wykładzie,

- znajomość przepisów Konstytucji oraz innych aktów normatywnych dotyczących prawa konstytucyjnego,

- znajomość zagadnień omówionych w rekomendowanzm podręczniku

Kryteria oceny: 21-20 pkt – bdb; 19-18 pkt - db plus; 17-16 pkt – db; 15-14 pkt – dst plus; 13-12 pkt – dst; 11-0 pkt - ndst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zubik
Prowadzący grup: Zbigniew Gromek, Adam Krzywoń, Michał Piechota, Ryszard Piotrowski, Maciej Pisz, Jan Podkowik, Janusz Roszkiewicz, Robert Rybski, Marcin Stębelski, Marcin Szwed, Marcin Wiącek, Agnieszka Wiltos, Marek Zubik, Monika Żabicka-Kłopotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.