Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe prawo kosmiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPM12
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo kosmiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazane było by aby student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu miał podstawowe wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego publicznego

Skrócony opis:

Międzynarodowe prawo kosmiczne jest specyficzną dziedziną prawa międzynarodowego, regulującą status prawny określonego środowiska (przestrzeń kosmiczna i ciała niebieskie) oraz zasady działalności państw w tym środowisku. Zadaniem wykładu jest przedstawienie podstawowych zasad prawnomiędzynarodowych, zarówno zwyczajowych jak i traktatowych dotyczących obu w/w zagadnień. Uwzględnione też zostało tzw. miękkie prawo międzynarodowe, tj. rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczące prawa kosmicznego

Pełny opis:

Wykład specjalizacyjny II, III, IV, V roku studiów.

1. Geneza i pojęcie międzynarodowego prawa kosmicznego;

2. Cechy charakterystyczne międzynarodowego praw kosmicznego;

3 – 5. Źródła międzynarodowego prawa kosmicznego i ich rozwój:

a) normy zwyczajowe,

b) umowy międzynarodowe,

c) uchwały organizacji międzynarodowych;

6 – 8. Status prawny kosmosu:

a) prawnomiędzynarodowa dyferencjacja pojęcia kosmosu,

b) katalog prawny elementów kosmosu,

c) podstawowe i szczegółowe zasady prawne określające status kosmosu;

9 – 10. Zakres jurysdykcji państw w przestrzeni kosmicznej i na ciałach niebieskich:

a) status prawny obiektów kosmicznych,

b) status prawny kosmonautów;

11 – 12. Rozwój zasad odpowiedzialności międzynarodowej za działania kosmiczne;

13 –14. Tzw. „Earth-oriented” działania kosmiczne i ich prawnomiędzynarodowa regulacja;

15. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej w zakresie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

Literatura:

1. A. Górbiel, Międzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985.

2. Działalność kosmiczna w świetle prawa międzynarodowego (red. A. Wasilkowski), Warszawa 1991.

3. Wybór aktów prawnych do nauki międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego (oprac. P.Durys i F. Jasiński), Warszawa 1999.

4. Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej Świat - Europa - Polska, (red, Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa), Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat:

1. genezy międzynarodowego prawa kosmicznego i jego związków z prawem lotniczym i prawem morza.

2. podstawowych zasad regulujących status prawny przestrzeni kosmicznych i ciał niebieskich

3. zasad prawnych działalności państw w przestrzeni kosmicznej i na ciałach niebieskich.

W szczególności student powinien zaznajomić się z treścią pięciu głównych umów wielostronnych dotyczących prawa kosmicznego z lat 1967-1979 r.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności oraz ocena ciągła polegająca na bieżącej ocenie przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach stanowi 50 % oceny końcowej, na którą składa się również w 50 %. ocena z prezentacji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)