University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

International Space Law

General data

Course ID: 2200-1CWPM12
Erasmus code / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Law The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: International Space Law
Name in Polish: Międzynarodowe prawo kosmiczne
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups: (in Polish) Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
(in Polish) Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
(in Polish) Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

optional courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Wskazane było by aby student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu miał podstawowe wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego publicznego

Short description: (in Polish)

Międzynarodowe prawo kosmiczne jest specyficzną dziedziną prawa międzynarodowego, regulującą status prawny określonego środowiska (przestrzeń kosmiczna i ciała niebieskie) oraz zasady działalności państw w tym środowisku. Zadaniem wykładu jest przedstawienie podstawowych zasad prawnomiędzynarodowych, zarówno zwyczajowych jak i traktatowych dotyczących obu w/w zagadnień. Uwzględnione też zostało tzw. miękkie prawo międzynarodowe, tj. rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczące prawa kosmicznego

Full description: (in Polish)

Wykład specjalizacyjny II, III, IV, V roku studiów.

1. Geneza i pojęcie międzynarodowego prawa kosmicznego;

2. Cechy charakterystyczne międzynarodowego praw kosmicznego;

3 – 5. Źródła międzynarodowego prawa kosmicznego i ich rozwój:

a) normy zwyczajowe,

b) umowy międzynarodowe,

c) uchwały organizacji międzynarodowych;

6 – 8. Status prawny kosmosu:

a) prawnomiędzynarodowa dyferencjacja pojęcia kosmosu,

b) katalog prawny elementów kosmosu,

c) podstawowe i szczegółowe zasady prawne określające status kosmosu;

9 – 10. Zakres jurysdykcji państw w przestrzeni kosmicznej i na ciałach niebieskich:

a) status prawny obiektów kosmicznych,

b) status prawny kosmonautów;

11 – 12. Rozwój zasad odpowiedzialności międzynarodowej za działania kosmiczne;

13 –14. Tzw. „Earth-oriented” działania kosmiczne i ich prawnomiędzynarodowa regulacja;

15. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej w zakresie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

Bibliography: (in Polish)

1. A. Górbiel, Międzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa 1985.

2. Działalność kosmiczna w świetle prawa międzynarodowego (red. A. Wasilkowski), Warszawa 1991.

3. Wybór aktów prawnych do nauki międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego (oprac. P.Durys i F. Jasiński), Warszawa 1999.

4. Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej Świat - Europa - Polska, (red, Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa), Warszawa 2010

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu zajęć student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat:

1. genezy międzynarodowego prawa kosmicznego i jego związków z prawem lotniczym i prawem morza.

2. podstawowych zasad regulujących status prawny przestrzeni kosmicznych i ciał niebieskich

3. zasad prawnych działalności państw w przestrzeni kosmicznej i na ciałach niebieskich.

W szczególności student powinien zaznajomić się z treścią pięciu głównych umów wielostronnych dotyczących prawa kosmicznego z lat 1967-1979 r.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kontrola obecności oraz ocena ciągła polegająca na bieżącej ocenie przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach stanowi 50 % oceny końcowej, na którą składa się również w 50 %. ocena z prezentacji.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)