Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Circle Time" w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-F-CT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: "Circle Time" w przedszkolu i szkole
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem warsztatu jest zapoznanie studentów z formą pracy nauczyciela z grupą dzieci zwaną „Circle Time” (Czas w Kręgu). Problematyka zadań praktycznych koncentruje się wokół tematów:

- rozwijania umiejętności komunikacyjnych nauczyciela wczesnej edukacji

- wspierania procesów komunikacyjnych u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,

- rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci i kształtowania pozytywnych relacji w grupie,

- wspierania kreatywności dzieci poprzez zabawę

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studentów do pracy z grupą dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym pod kątem rozwijania u nich kompetencji: społecznych, emocjonalnych, językowych i kreatywnych oraz szeregu innych umiejętności niezbędnych tak w procesie edukacji, jak i w codziennym życiu. Studenci zapoznają się z formą pracy nauczyciela z grupą dzieci zwaną Circle Time – poznają zasady pracy w kręgu, strukturę spotkań oraz narzędzia pomocne przy realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych. Podczas warsztatów studenci aktywnie biorą udział w proponowanych zabawach i aktywnościach wspierających uczenie się oraz mają szansę zaproponować i przeprowadzić własne.

Literatura:

- polskie materiały szkoleniowe „Czasu w Kręgu”

- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z 2008r. (z późniejszymi zmianami) oraz Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

- Bliss T., Tetley J., (2006). Circle Time. A Resource Book for Primary and Secondary Schools. London: Paul Chapman Publishing.

- Gilmore J., Dymond P. (2001). Co-operative & Circletime Games. Links Educational Publications.

- Mosley J., Sonnet H. (2003). 101 Games for Social Skills. Nottingham: LDA.

- Plummer D.M. (2010). Jak kształtować umiejętności społeczne. Gry i zabawy grupowe dla dzieci od lat pięciu do jedenastu. Warszawa:

Fraszka Wydawnicza.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

Wiedza: 1. wie w jaki sposób organizacja przestrzeni w klasie oraz komunikacja nauczyciela z dziećmi wpływa na rozwój kompetencji językowych i społecznych u dzieci. 2. wie z jakich etapów składa się struktura Czasu w Kręgu (Circle Time) i potrafi krótko scharakteryzować każdą z nich. 3. wie w jaki sposób wspierać uczenie się dzieci i rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych i komunikacyjnych poprzez dobór odpowiednich zabaw i aktywności

Umiejętności: 1. potrafi korzystając z różnych źródeł dobrać zabawy rozwijające u dzieci kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i inne oraz przygotować na ich podstawie projekt scenariusza zajęć w kręgu. 2. potrafi samodzielnie przeprowadzić zajęcia w kręgu na podstawie własnych propozycji zabaw i aktywności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w skali 2-5.

Kryteria: 50% aktywne uczestnictwo w zajęciach, 50% przygotowanie trzech scenariuszy zajęć w kręgu na zasadach Circle Time i zrealizowanie jednego z nich podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.