University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

"Circle Time"

General data

Course ID: 2300-F-CT Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: "Circle Time" Name in Polish: "Circle Time" w przedszkolu i szkole
Department: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Short description: (in Polish)

Celem warsztatu jest zapoznanie studentów z formą pracy nauczyciela z grupą dzieci zwaną „Circle Time” (Czas w Kręgu). Problematyka zadań praktycznych koncentruje się wokół tematów:

- rozwijania umiejętności komunikacyjnych nauczyciela wczesnej edukacji

- wspierania procesów komunikacyjnych u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,

- rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci i kształtowania pozytywnych relacji w grupie,

- wspierania kreatywności dzieci poprzez zabawę

Full description: (in Polish)

Zajęcia przygotowują studentów do pracy z grupą dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym pod kątem rozwijania u nich kompetencji: społecznych, emocjonalnych, językowych i kreatywnych oraz szeregu innych umiejętności niezbędnych tak w procesie edukacji, jak i w codziennym życiu. Studenci zapoznają się z formą pracy nauczyciela z grupą dzieci zwaną Circle Time – poznają zasady pracy w kręgu, strukturę spotkań oraz narzędzia pomocne przy realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych. Podczas warsztatów studenci aktywnie biorą udział w proponowanych zabawach i aktywnościach wspierających uczenie się oraz mają szansę zaproponować i przeprowadzić własne.

Bibliography:

- Bliss T., Tetley J., (2006). Circle Time. A Resource Book for Primary and Secondary Schools. London: Paul Chapman Publishing.

- Gilmore J., Dymond P. (2001). Co-operative & Circletime Games. Links Educational Publications.

- Mosley J., Sonnet H. (2003). 101 Games for Social Skills. Nottingham: LDA.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zaliczeniu przedmiotu student:

Wiedza: 1. wie w jaki sposób organizacja przestrzeni w klasie oraz komunikacja nauczyciela z dziećmi wpływa na rozwój kompetencji językowych i społecznych u dzieci. 2. wie z jakich etapów składa się struktura Czasu w Kręgu (Circle Time) i potrafi krótko scharakteryzować każdą z nich. 3. wie w jaki sposób wspierać uczenie się dzieci i rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych i komunikacyjnych poprzez dobór odpowiednich zabaw i aktywności

Umiejętności: 1. potrafi korzystając z różnych źródeł dobrać zabawy rozwijające u dzieci kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i inne oraz przygotować na ich podstawie projekt scenariusza zajęć w kręgu. 2. potrafi samodzielnie przeprowadzić zajęcia w kręgu na podstawie własnych propozycji zabaw i aktywności.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie na ocenę w skali 2-5.

Kryteria: 50% aktywne uczestnictwo w zajęciach, 50% przygotowanie trzech scenariuszy zajęć w kręgu na zasadach Circle Time i zrealizowanie jednego z nich podczas zajęć.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.