Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MBiP - Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MBiPPP-PsR-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBiP - Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele.

Przekazanie wiedzy o: przedmiocie psychologii rozwojowej, metodach badawczych; zmianie rozwojowej oraz periodyzacji rozwoju; prawidłowościach rozwoju: intelektualnego, mowy, moralnego i społecznego.

Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji do: rozpoznawania prawidłowości rozwojowych, wspierania rozwoju własnego i podopiecznych, dostosowywania metod pracy do możliwości rozwojowych podopiecznych.

Treści. Przedmiot psychologii rozwojowej. Metody badań. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Periodyzacja rozwoju. Koncepcja kryzysów rozwoju. Przebieg rozwoju intelektualnego. Rozwój mowy. Rozwój moralny. Rozwój społeczny.

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

 przedmiotu psychologii rozwojowej, strategiach i metodach badawczych,

 pojęcia zmiany rozwojowej, periodyzacji rozwoju oraz kryzysów rozwojowych,

 prawidłowościach rozwoju w zakresie: rozwoju intelektualnego, rozwoju mowy, rozwoju moralnego oraz społecznego.

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

 rozpoznawania prawidłowości rozwojowych na poszczególnych etapach rozwoju,

 dostosowywania metod pracy pedagogicznej do możliwości rozwojowych podopiecznych,

 wspierania rozwoju własnego oraz podopiecznych.

Treści. Tematy zajęć:

1. Przedmiot psychologii rozwojowej. Strategie i metody badawcze.

2. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Kryteria podziałów, modele ilościowe i jakościowe.

3. Badania nad rozwojem: ujęcie poznawcze, teorie uczenia się, psychoanalityczne kierunki współczesne.

4. Periodyzacja rozwoju: stadialność rozwoju, tempo i rytm rozwoju.

5. Koncepcja kryzysów w rozwoju.

6. Przebieg rozwoju intelektualnego: koncepcja rozwoju J. Brunera, L. Wygotskiego i J. Piageta.

7. Przebieg rozwoju mowy: rozwój mowy w zależności od koncepcji, uwarunkowania rozwoju mowy: poznawcze, behawioralne oraz emocjonalne; komunikacja pisemna.

8. Przebieg rozwoju moralnego: koncepcja J. Piageta i L.Kohlberga.

9. Przebieg rozwoju społecznego: Eriksonowska koncepcja rozwoju psychospołecznego.

Literatura:

1. Brzezińska A., Appelt K., Ziółkowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.

2. Erikson E.H. (2011). Dopełniony cykl życia. Wyd. Helion.

3. Hawras-Napierała B, Trempała J. (2015): Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. Tom 3, Warszawa: PWN

4. Hawras-Napierała B, Trempała J. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: PWN.

5. Piaget J. (2012). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: PWN.

6. Przetacznik Gierowska M., Tyszkowa M. (2014). Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. Tom 1. Zagadnienia ogólne. Warszawa: PWN.

7. Schaffer D.R., Kipp K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Wyd. Harmonia.

8. Schaffer RH. (2010). Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Kraków: Wydawnictwo UJ.

9. Schaffer RH. (2014). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

10. Trempała J. (red.). (2014). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

I. W zakresie wiedzy - student:

1. Ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu psychologii rozwojowej, strategii i metod badawczych, zmiany rozwojowej, periodyzacji rozwoju i kryzysów w rozwoju.

2. Posiada podstawową wiedzę na temat prawidłowości dotyczących rozwoju: intelektualnego, mowy, moralnego, społecznego.

II. W zakresie umiejętności - student:

1. Potrafi wyjaśnić na czym polegają zmiany rozwojowe i czego dotyczą.

2. Rozumie dlaczego ważna jest umiejętność rozpoznania możliwości rozwojowych w danym zakresie i w określonym etapie rozwoju.

3. Potrafi zaplanować pracę dostosowując ją do prawidłowości rozwojowych.

III. W zakresie kompetencji społecznych – student:

1. Rozumie, że pedagog powinien posiadać wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych człowieka.

2. Rozumie, że dobór metod pracy z podopiecznymi powinien być dostosowany do ich możliwości rozwojowych.

3. Ma świadomość, że pedagog może, przez odpowiedni dobór metod pracy pedagogicznej, wspierać rozwój dzieci i młodzieży.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z całej tematyki wykładu. Studenci odpowiadają na pięć pytań otwartych. Kryteria oceniania zaliczenia końcowego: a) zgodność odpowiedzi z treściami z wykładu; b) uporządkowanie wypowiedzi; c) poprawność w zakresie użycia terminologii w powiązaniu z treścią z wykładu; d) poprawność językowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Prowadzący grup: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)