Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MBiP - Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MBiPPP-WP-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBiP - Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących wiedzy lub umiejętności studenta.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Jest to kurs psychologii ogólnej przeznaczony dla studentów uniwersyteckich kierunków innych niż psychologia. Jego zasadniczym celem jest pomóc studentom w przyswojeniu podstawowej wiedzy na temat koncepcji i teorii osobowości człowieka, włączając w to różnice indywidualne, procesy i stany psychiczne. Kurs powinien pozwolić studentom na poznanie mechanizmów regulacyjnych leżących u podstaw ludzkich zachowań. Tematyka kursu obejmuje dwa istotne podejścia do człowieka (behawioryzm i psychoanalizę), procesy poznawcze, uczenie się i pamięć, emocje i motywację, inteligencję i stres.

Pełny opis:

Problematyka wykładu obejmuje następujące szczegółowe zagadnienia:

Przedmiot psychologii

[psychologia jako nauka; podstawowe pojęcia: środowisko, sytuacje, aktywność, zachowanie; regulacja zachowania i poziomy jego analizy; czynności człowieka i ich mechanizmy]

Psychoanaliza

[świadome i nieświadome części psychiki; Freuda koncepcja osobowości: ‘id’, ‘ego’ i ‘superego’; popęd seksualny i jego znaczenie; teoria rozwoju psychoseksualnego; mechanizmy obronne ego]

Behawioryzm

[ogólne założenia; psychologia S - R; konsekwencje zachowania i ich rola; warunkowanie klasyczne i instrumentalne; modyfikacja zachowania; terapia behawioralna; krytyka behawioryzmu]

Procesy poznawcze

[powstawanie wrażeń; wrażliwość sensoryczna; adpatacja sensoryczna; spostrzeganie; prawidłowości związane ze spostrzeganiem; myślenie; rozwiązywanie problemów; uwaga; pamięć i jej modele]

Uczenie się

[teoria uczenia się; prawidłowości związane z uczeniem się; zmiany przez doświadczenie; uczenie się metodą prób i błędów; uczenie się przez naśladowanie; uczenie się werbalne; rodzaje transferu; zjawisko interferencji]

Emocje

[natura emocji; neurofizjologiczne podstawy emocji; napięcie emocjonalne; ekspresja emocjonalna; emocje a zachowanie]

Motywacja

[motyw i motywacja; hierrachia potrzeb; motywacja wewnętrzna i zewnętrzna; motywacja a zachowanie; prawa Yerkesa – Dodsona]

Osobowość

[podejście psychoanalityczne; podejście oparte na teorii uczenia się; teorie cech; regulacyjna teoria osobowości]

Różnice indywidualne

[genetyczne i środowiskowe źródła różnic indywidualnych; spór: natura czy wychowanie?; podejście oparte na genetyce zachowania; pomiar różnic indywidualnych]

Temperament

[pojęcie temperamentu; biologiczne podstawy temperamentu; temperament a osobowość; współczesne teorie temperamentu – krótki przegląd; znaczenie temperamentu]

Inteligencja

[inteligencja ogólna, społeczna i emocjonalna; inteligencja praktyczna; Cattella teoria inteligencji płynnej i skrystalizowanej; Gardnera teoria wielorakiej inteligencji; pomiar inteligencji; Iloraz Inteligencji i jego rozumienie]

Stres

[główne przyczyny, następstwa i kontrola stresu; natura stresu; stres i stresory; chroniczny stres i ostry stres; biologiczne podstawy stresu; Selyego teoria stresu; stres psychologiczny; Lazarusa i Folkman teoria stresu; osobowość i stres; temperamentalny czynnik ryzyka]

Literatura:

Literatura wymagana

Spielman, R.M., Jenkins, W.J., Lovett, M.D., Czarnota-Bojarska, J. (2020). Psychologia. Warszawa: OpenStax Polska.Dostępny bezpłatnie www.openstax.pl (bez rozdziałów 2, 12-13, 15-16)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza. Student

- zna podstawowe pojęcia psychologii

- zna charakterystykę podstawowych procesów psychicznych człowieka

Umiejętności. Student

- wskazuje różnice pomiędzy psychologicznymi koncepcjami człowieka

- umie scharakteryzować mechanizmy regulacyjne zachowania

- umie wyjaśnić proste zachowania człowieka

Postawy. Student

- dostrzega związek pomiędzy procesami psychicznymi i środowiskiem a zachowaniem człowieka

- zachowuje krytycyzm wobec danych psychologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne w postaci zdalnego testu złożonego z 15 pytań zamkniętych.

Kryteria oceny:

9-10 punktów - dostateczny

11 punktów - dostateczny plus

12 punktów - dobry

13 punktów - dobry plus

14 punktów - bardzo dobry

15 punktów – celujący

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Prowadzący grup: Włodzimierz Oniszczenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Małkowska-Szkutnik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)