Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MD/ASK - Laboratorium specjalnościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MD/ASK-LS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/ASK - Laboratorium specjalnościowe
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot towarzyszy pedagogicznej praktyce środowiskowej.

Pełny opis:

Wybór miejsca odbywania praktyki (organizacji/stowarzyszenia, fundacji działających w obszarze kultury, instytucji kultury) należy dokonać w porozumieniu z prowadzącymi praktykę. Studenci poprzez aktywny udział w działaniach wybranej instytucji mają za zadanie poznanie jej specyfiki, a następnie wykonanie diagnozy instytucji. Wykonując zadanie diagnostyczne studenci mogą konsultować się z osobami prowadzącymi analizę doświadczeń w ramach zajęć "Laboratorium specjalnościowe". Studenci odbywają praktykę w charakterze wolontariusza. Uzgadniają z opiekunem praktyk z ramienia instytucji plan, program i zadania praktyki. Informują, że obowiązuje ich wykonanie zadania zaliczającego praktykę (diagnoza instytucji). W trakcie praktyki, niezależnie od innych zadań ustalonych z instytucją, realizują zadania o charakterze diagnostycznym. Jeśli w tej samej instytucji odbywa praktykę więcej niż jeden student, to mogą oni przygotować diagnozę instytucji wspólnie. Schemat (układ) diagnozy instytucji kulturalnej powinien uwzględniać niżej opisane elementy, które muszą znaleźć odbicie w raporcie diagnostycznym.

Schemat diagnozy:

1. Pełna nazwa placówki/organizacji, dokładny adres, możliwości kontaktu (telefony, fax, e-mail, strona www itp.), dane kontaktowe szefa placówki i opiekuna praktyki.

2. Diagnoza stanu aktualnego:

a) Misja instytucji (obszary i naczelne zasady działania organizacji; służy przekazaniu tego kim są i czym się zajmują)

b) Potrzeby klientów i innych zainteresowanych (Kim są klienci? Jakie są ich potrzeby? Co instytucja może im zaoferować w zakresie zaspokojenia tych potrzeb? ) Kto jeszcze może być ich klientem w przyszłości?

c) Konkurencja (Kto jest postrzegany jako konkurencja? Co jest przedmiotem rywalizacji? Jakie są mocne strony instytucji? Jakie są słabsze strony instytucji? Kto może być konkurentem w bliższej lub dalszej przyszłości? Czy można z konkurencją podjąć współpracę, w jakich zakresach i na czym może ta współpraca polegać?)

d) Analiza SWOT: Mocne strony (jak je wykorzystać lub wzmocnić?) i słabości instytucji (jak je zminimalizować lub zamienić w mocne strony?); Sytuacje sprzyjające i zagrożenia (analiza czynników społecznych, kulturowych, ekonomicznych, politycznych, technologicznych, które w najbliższych np. trzech latach mogą mieć wpływ na sukces lub niepowodzenie firmy)

e) Udziałowcy instytucji (to osoby, firmy, grupy związane z działalnością instytucji lub nią zainteresowane)

f) Źródła wsparcia w środowisku (potencjalni współpracownicy lub darczyńcy; osoby lub grupy sympatyzujące; instytucje, na które można liczyć; osobistości związane z firmą; mieszkańcy; inni)

3) Wizja instytucji – plan optymalny (jak to powinno być?)

4) Jakie działania (strategia) należy podjąć by zbliżyć się lub osiągnąć plan optymalny?

Kluczowe pytania pomocne w sporządzeniu diagnozy:

<jakie cele działania formułują instytucje kultury, jak jest określana misja, jakie zadania akcentują jako najważniejsze?

<czy programy działań instytucji są adekwatne do lokalnych potrzeb, problemów?

<czy działania instytucji umożliwiają partycypację, aktywizację i aktywność i kreatywność mieszkańców?

<jaki jest społeczny zasięg i różnorodność programu instytucji, czy instytucja dociera do grup potencjalnie wykluczonych?

<jak z pomocą swoich działań instytucje przyczyniają się do integracji społeczności lokalnej, tworzenia więzi między mieszkańcami, czy instytucja tworzy kapitał społeczny spajający czy pomostowy?

< kim są i jak działają jako zespół pracownicy instytucji?

< jak kształtuje się finansowanie instytucji, jakie są materialne zasoby, jaka jest specyfika przestrzeni?

jakie są źródła informacji o programie instytucji?

<w jakich szkoleniach uczestniczą pracownicy?

Metody pozyskiwania informacji do diagnozy:

*wywiad dyrektor instytucji, pracownicy, niezależni animatorzy środowiskowi;

*analiza dokumentów: sprawozdania merytoryczne i finansowe za poprzedni rok, statut;

*informacje o kadrze, pozyskiwanie grantów;

*sondaż wśród celowo dobranej grupy odbiorców.

Zaliczenie:

Aby zaliczyć praktykę środowiskową należy przedstawić:

a) zaświadczenie z placówki o odbyciu 60 godzinnej praktyki w charakterze wolontariusza;

b) pracę diagnostyczną;

c) krótką samoocenę dot. wiedzy i umiejętności nabytych przez studenta w trakcie odbywania praktyki oraz ocenę przydatności placówki jako miejsca praktyki dla studentów licencjatu

Literatura:

Pilch T., Lepalczyk I.,(red.) Pedagogika społeczna .1995

Jordan P., Skrzypczak B., (red.) Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej.2002 .

Theiss W., (red.) Mała ojczyzna.Kultura edukacja rozwój lokalny.2001.

Putnam D., Samotna gra w kręgle

Pozostała literatura dostosowana do indywidualnych doświadczeń wynikających z odbywania praktyki.

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił

WIEDZA

*przedstawić mocne i słabe strony organizacji bądź instytucji

UMIEJĘTNOŚCI

*sporządzić diagnozę instytucji

*ocenić użyteczność narzędzi diagnostycznych

*rozpoznać problemy organizacyjne instytucji

POSTAWY

*krytycznie odnosić się wykorzystywania diagnozy instytucji w pragmatyce działań społecznych

*postrzegać diagnozę jako narzędzie do projektowania zmian i wyznaczania praktycznych zadań różnych instytucji

Metody i kryteria oceniania:

- uczestnictwo w zajęciach

- bieżący kontakt z prowadzącą w celu monitorowania postępów diagnozy i praktyk

- przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy instytucji, w której odbywa się praktyki oraz opracowanie jej w formie pisemnej

- przedstawienie fragmentu diagnozy podczas zajęć

Schemat diagnozy:

1. Pełna nazwa placówki/organizacji, dokładny adres, możliwości kontaktu (telefony, fax, e-mail, strona

www itp.), dane kontaktowe szefa placówki i opiekuna praktyki.

2. Diagnoza stanu aktualnego - analiza SWOT: Mocne strony (jak je wykorzystać lub wzmocnić?) i

słabości instytucji (jak je zminimalizować lub zamienić w mocne strony?); Sytuacje sprzyjające i zagrożenia

(analiza czynników społecznych, kulturowych, ekonomicznych, politycznych, technologicznych, które w

najbliższych np. trzech latach mogą mieć wpływ na sukces lub niepowodzenie firmy)

3) Wizja instytucji – plan optymalny (jak to powinno być?)

4) Jakie działania (strategia) należy podjąć by zbliżyć się lub osiągnąć plan optymalny?

4. TEMAT DO WYBORU!!!!

a) Misja instytucji (obszary i naczelne zasady działania organizacji; służy przekazaniu tego kim są i czym

się zajmują)

b) Potrzeby klientów i innych zainteresowanych (Kim są klienci? Jakie są ich potrzeby? Co instytucja

może im zaoferować w zakresie zaspokojenia tych potrzeb? ) Kto jeszcze może być ich klientem w

przyszłości?

c) Pracownicy i współpracownicy instytucji (Kim są? Jakie są ich potrzeby? Co instytucja może im

zaoferować w zakresie zaspokojenia tych potrzeb? Ich motywacje?)

d) Konkurencja (Kto jest postrzegany jako konkurencja? Co jest przedmiotem rywalizacji? Jakie są mocne

strony instytucji? Jakie są słabsze strony instytucji? Kto może być konkurentem w bliższej lub dalszej

przyszłości? Czy można z konkurencją podjąć współpracę, w jakich zakresach i na czym może ta współpraca

polegać?)

e) Źródła wsparcia w środowisku (potencjalni współpracownicy lub darczyńcy; osoby lub grupy

sympatyzujące; instytucje, na które można liczyć; osobistości związane z firmą; mieszkańcy; inni)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)