Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MK - Etyka w zawodzie pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MK-ET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MK - Etyka w zawodzie pedagoga
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie i przybliżenie studentom współczesnych dylematów etycznych, szczególnie w perspektywie powinności stojących przed pedagogami. Analiza napięć i sprzeczności nurtujących dzisiejszą refleksję moralną pobudzi słuchaczy do samodzielnych przemyśleń oraz pomoże w nabyciu kompetencji do inspirowania i prowadzenia racjonalnej debaty moralnej.

Pełny opis:

Treści kształcenia: analiza dylematów etycznych i wyzwań moralnych stawianych przez współczesność będzie przeprowadzona w perspektywie najważniejszych koncepcji etycznych: eudajmonizmu, hedonizmu, utylitaryzmu, naturalizmu, kontraktualizmu i emotywizmu. Podczas zajęć zanalizowana zostanie również problematyka zobowiązań moralnych, zarówno w perspektywie wymagań stawianych podmiotowi moralnemu przez wspólnotę, jak i uwarunkowań wynikających z zaakceptowania określonych wizji tożsamości i osobowości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, AKME, Warszawa 1990, ks. 2, I-X.

2. Régine Pernoud, Kobieta bez duszy, (w:) tegoż, Inaczej o średniowieczu, Wyd. Marabut, Gdańsk – Warszawa 2004, s. 93-109.

3. Święty Augustyn, Dialogi filozoficzne: O wolnej woli, Znak, Kraków 2001, ks. I.

4. Tomasz Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego

i świeckiego, tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1954, cz. I, r. 14, 15; cz. II, r. 17, 19, 29.

5. John Stuart Mill, O wolności, tłum. A. Kurlandzka, (w:) tegoż, Utylitaryzm, . O wolności, PWN, Warszawa 1959.

6. Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. M. Król, PIW, Warszawa 1976: tom II, cz. I, r. II; cz. II, r. I; cz. IV.

7. C.S. Lewis, Demokratyczna edukacja, (w:) tegoż, Nieodparte racje, Logos, Warszawa 2003.

8. Friedrich Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, tłum. B. Baran, inter esse, Kraków 1994.

9. John Eldredge, Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy, r. 5 i 10, tłum. J. Grzegorczyk, Wyd. „W drodze”, Poznań 2003, s. 83-100, 177-192.

10. Alasdair MacIntyre, Czy patriotyzm jest cnotą?, (w:) Komunitarianie. Wybór tekstów, Paweł Śpiewak (red.), Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2004, s. 285-304.

11. Francis Fukuyama, Ostatni człowiek, Zysk i S-ka, Poznań 1997, r. 9 i 11.

12. Leszek Kołakowski, Jeśli Boga nie ma..., Horror metaphysicus, Zysk i S-ka, Poznań 1999, 68-81, 126-133.

13. Mark Lilla. Powab Syrakuz, (w:) P. Kłoczowski (red.), Dziedzictwo greckie..., Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2004.

14. Paul Johnson, Intelektualiści, Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 9-42.

15. François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

- zna teoretyczne założenia podstawowych koncepcji etycznych

- zna istotę najważniejszych współczesnych dylematów moralnych

- zna edukacyjne konteksty aktualnych wyzwań moralnych

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

- rozpoznaje i potrafi zanalizować napięcia i sprzeczności nurtujące współczesną refleksję etyczną

- dostrzega etyczny wymiar kształcenia

- potrafi prowadzić racjonalną dyskusję dotyczącą wyzwań etycznych, szczególnie w perspektywie edukacji

Efekty kształcenia w zakresie postaw (kompetencji społecznych):

- racjonalnie uzasadnia własne przekonania moralne

- stara się zrozumieć i otwierać na inne stanowiska etyczne

- prezentuje światły sceptycyzm zarówno w stosunku do własnych jak i cudzych przekonań moralnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu odbywa się w sali.

Studenci pisemnie odpowiadają na trzy pytania bezpośrednio odnoszące się do treści prezentowanych podczas wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rutkowski
Prowadzący grup: Jan Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rutkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)