University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MK-Child and family support systems

General data

Course ID: 2300-MK-SW
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MK-Child and family support systems
Name in Polish: MK - Systemy wspierania dziecka i rodziny
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest zwrócenie uwagi na społeczny kontekst przemian rodziny, omówienie funkcji polityki społecznej oraz systemów wspierania rodziny, roli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działających na rzecz dziecka i rodziny na poziomie lokalnym.

Full description: (in Polish)

W ramach wykładu omawiane będą przemiany rodziny i wynikające z nich zagrożenia dla rozwoju dzieci i młodzieży (sytuacja demograficzna, problemy uzależnienią, ubóstwa i wykluczenia społecznego). Studenci poznają teoretyczne podstawy, wartości i zasady podejścia zorientowanego na rodzinę. Zostanie im przedstawiony stan najnowszych badań i główne raporty nt. uwarunkowań rodzicielstwa i wspierania rodziny o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zapoznają się z działaniami polityki społecznej na rzecz dzieci i rodzin w Polsce i innych krajach, zasadami polityk rodzinnych i instrumentami wspierania rodziny. Poznają systemy wsparcia dziecka i rodziny w Polsce i za granicą, zadania pomocy społecznej oraz instytucje organizacje pozarządowe działające na rzecz dziecka i rodziny. Będą także mogli poznać przykłady działań wspierających dzieci, młodzież i rodziny w środowisku lokalnym oraz programy pomocy rodzinom z grupy ryzyka.

Bibliography: (in Polish)

Kwak A. Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa (w:) Rodzicielstwo – między domem, prawem, służbami socjalnymi. Warszawa 2008.

Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska. Raport Instytutu Ordo Iuris. Warszawa 2015

Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych (red. J. Brągiel, B. Górnicka), Opole 2015.

Świderska M. Asystent rodziny. Współczesna forma pomocy rodzinie. Łódź 2013.

Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Pespektywa europejska (red. Z. W. Stelmaszuk, Warszawa 2001).

Współczesna rodzina polska. Przemiany zagrożenia i wyzwania (red. A. Jabłoński i in.), Lublin, 2015

Z. W. Stelmaszuk, Rola i zadania służb społecznych ds. pomocy dziecku i rodzinie. Perspektywa europejska (w:) Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie (red. M. Racław-Markowska) , Warszawa 2005.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Opracowania dostępne w Internecie:

Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce. NIK 2015

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 roku. GUS, Warszawa 2015.

Program 500+

Program Rodzina na lata 2010-2020. warszawa rodzinna.um.warszawa.pl

Program wspierania rodziny w mieście st. Warszawie na lata 2016-2018.

Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Łódź 2014

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty kształcenia

Wiedza:

studenci znają i rozumieją przemiany rodziny i wynikające z nich zagrożenia dla funkcjonowania rodziny i rozwoju dzieci i młodzieży

rozumieją uwarunkowania rodzicielstwa

znają stan najnowszych badań nad rodziną i główne raporty o zasięgu krajowym i międzynarodowym

rozumieją podstawy podejścia zorientowanego na rodzinę w teorii i praktyce społecznej

znają systemy wspierania rodziny i programy prewencyjne i interwencyjne w Polsce i innych krajach

są w stanie opisać i krytycznie zanalizować przykłady innowacyjnych działań na rzecz dziecka i rodziny oferowanymi przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.

potrafią wskazać efektywne strategie i projekty skierowane do dzieci i rodzin w środowisku lokalnym oraz modele pomocy rodzinom z grupy ryzyka

Kompetencje społeczne

studenci rozumieją uwarunkowania rodzicielstwa we współczesnym świecie

zdają sobie sprawę z trudności, z jakimi borykają się współczesne rodziny

prezentują postawy wrażliwości na potrzeby dzieci i rodzin z grupy ryzyka

są gotowi do podejmowania działań aktywizujących dzieci i rodziny

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium pisemnego przeprowadzonego pod koniec semestru (zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu modułowego).

Egzamin pisemny z modułu kierunkowego. Wymagana jest umiejętność integrowania wiedzy zdobytej w ramach modułu.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)