Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MNP - Moduł nauk pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MNP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MNP - Moduł nauk pedagogicznych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem modułu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w perspektywie pedagogiki porównawczej, andragogiki i pedagogiki ogólnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie i przybliżenie studentom zagadnień z zakresu pedagogiki ogólnej, szczególnie cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowań kształtowania się tożsamości pedagogiki, wielości perspektyw oraz złożonych relacji między teorią a praktyką pedagogiczną.

Drugim celem jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę do samokierowanego uczenia się.

Celem trzecim jest zaznajomienie studentów z podstawowymi problemami współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie oraz przeprowadzenie analizy konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie.

Pełny opis:

Celem modułu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy pedagoga i andragoga. Studenci będą zdobywać podstawową i najnowszą wiedzę, która pozwoli im zrozumieć współczesne problemy edukacji w szerokich kontekstach oraz ocenić zastosowane rozwiązania praktyczne tych problemów. Studenci będą poznawać wiedzę dotyczącą współczesnych koncepcji edukacji dorosłych, pedagogiki ogólnej i pedagogiki porównawczej oraz praktycznych aplikacji tych koncepcji. Ponadto, studenci zostaną wyposażeni w kompetencje potrzebne do zaplanowania własnego rozwoju poznawczego w toku studiów, a także pomagające im w samodzielnym zdobywaniu wiedzy pedagogicznej.

Analiza kondycji współczesnej pedagogiki zostanie przedstawiona w perspektywie napięć i sprzeczności nurtujących dzisiejszą refleksję (etyczną, społeczną, polityczną) i w znacznej mierze wyznaczających i warunkujących "niewspółmierność perspektyw" współczesnych koncepcji pedagogicznych.

Zagadnienia omówione podczas wykładów są przedmiotem szczegółowej analizy i pogłębionej refleksji podczas konwersatoriów.

Literatura:

1. T. Aleksander: Andragogika. Podręcznik akademicki

2.J. Kargul: Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej

3. M. Malewski : Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice

4. Z. Pietrasiński: Rozwój człowieka dorosłego

5. J. Półturzycki i In.(red.): Edukacja ustawiczna – idee i doświadczenia

6.Ahier J., Cosin B., Hales M. (1999), Diveristy and Change. Education, Policy and Selection, Routledge, London and New York

7.Cylkowska-Nowak M. (2004), Główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie, w: Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

8.Dziewulak D.: Systemy szkolne Unii Europejskiej, Żak Warszawa 1997 r.

9.Pachociński R. (2007), Pedagogika porównawcza, Wydawnictwo Akademickie Żak

10.Potulicka E., Hildebrandt-Wypych D., Czech-Włodarczyk C., Systemy edukacji w krajach europejskich, Kraków 2012

11. F. Tonnies, Wspólnota i stowarzyszenie

12. S. Hessen, Podstawy pedagogiki oraz O sprzecznościach i jedności wychowania

13. D. Benner, Edukacja jako kształcenie i kształtowanie

14. H. v. Schoenebeck, Antypedagogika w dialogu

15. L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

- opisuje strukturę pedagogiki porównawczej;

- przedstawia uwarunkowania organizacji i funkcjonowania systemów oświatowych;

- wyjaśnia mechanizmy reform oświatowych;

- wymienia wady i zalety systemów szkolnych;

- dostrzega związek i zależność między przemianami w oświacie i zmianami cywilizacyjnymi w otaczającym nas świecie;

- posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć andragogicznych oraz rozumie prawidłowości dotyczące podłoża ich cech konstytutywnych i zakresów znaczeniowych;

- posiada wiedzę na temat prawidłowości rozwoju człowieka w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości, konsekwencji zmian rozwojowych dla procesu uczenia się oraz możliwości edukacyjnego wspomagania rozwoju człowieka dorosłego;

- zna podstawowe koncepcje rozwoju człowieka dorosłego, rozumie ich istotę, potencjał i ograniczenia;

- zna podstawowe modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, rozumie różnice między nimi oraz tkwiący w nich potencjał edukacyjny;

- postrzega problematykę edukacyjną przez pryzmat funkcjonowania różnych systemów etycznych i politycznych;

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

- stosuje warsztat pedagoga porównawczego analizując systemy oświatowe;

- dokonuje wyboru zmiennych opisujących funkcjonowanie systemów oświatowych zgodnie z uwarunkowaniami i zasadami polityki oświatowej;

- potrafi zidentyfikować stadia rozwoju człowieka dorosłego z uwzględnieniem specyficznych zadań rozwojowych;

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do autorefleksji na temat zmian zachodzących w poszczególnych fazach i obszarach życia człowieka dorosłego;

- wykorzystując zdobytą wiedzę potrafi zaproponować różne edukacyjne formy wspomagania rozwoju;

- potrafi dostrzec wieloaspektowe uwarunkowania współczesnej edukacji i złożoność jej zaplecza teoretycznego;

- potrafi formułować problemy i podejmować wysiłek ich rozwiązania zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym;

Efekty kształcenia w zakresie postaw (kompetencji społecznych):

- dokonuje krytycznej analizy porównawczej systemów oświatowych wybranych państw;

- analizuje zmienne historyczne, ekonomiczne, demograficzne i społeczne dla potrzeb wniosków wynikających z porównania systemów oświatowych;

- ocenia kierunki reform oświatowych w celu doskonalenia własnego warsztatu pedagoga porównawczego;

- odpowiedzialnie realizuje przebieg własnego procesu edukacji wypełniając sumiennie swoje obowiązki;

- ustosunkowuje się krytycznie do analizowanych podczas zajęć problemów;

- dostrzega ważność wchodzenia w merytorycznie znaczące relacje komunikacyjne z innymi osobami zaangażowanymi w proces edukacji;

- widzi wartość otwarcia się na inne stanowiska teoretyczne;

Metody i kryteria oceniania:

Przystąpienie do egzaminu modułowego uzależnione jest od uzyskania zaliczenia wykładów i konwersatorium wchodzących w skład modułu.

Egzamin odbywa się w sali. Studenci dostają polecenie przygotowania wypowiedzi pisemnej na zadany temat, integrujący zagadnienia wchodzące w skład przedmiotów tworzących Moduł Nauk Pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Jan Rutkowski
Prowadzący grup: Jan Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Jan Rutkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)