Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Moduł specjalnościowy - Teoria założeń animacji i edukacji nieformalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-AKN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Moduł specjalnościowy - Teoria założeń animacji i edukacji nieformalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i założeniami funkcjonującymi w obszarze edukacji nieformalnej oraz animacji społeczno-kulturalnej, stylami uczenia się i nauczania a także dobrymi praktykami – przykładami instytucji i organizacji, które te założenia realizują w praktyce.

Pełny opis:

W ramach modułu teorii i założeń animacji i edukacji nieformalnej jest sześć przedmiotów:

 Teoretyczne podstawy wiedzy o animacji i edukacji nieformalnej

 Teoria edukacji nieformalnej

 Teoria animacji społeczno-kulturalnej

 Edukacja nieformalna i animacja w Polsce i na świecie - "dobre praktyki"

 Media w animacji i edukacji nieformalnej

 Style uczenia się

Celem jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami, założeniami oraz teoriami funkcjonującymi w ramach animacji społeczno-kulturalnej oraz edukacji nieformalnej; rolą mediów w obu tych obszarach różnymi stylami nauczania, uczenia się i działania; a także z instytucjami, organizacjami, które te założenia wdrażają do praktyki.

Literatura:

 G. Hunter, U. Hauser, Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty,

 R. R. Gajweski, O stylach uczenia się I i-edukaci

 G. D. Fenstermacher, J. Soltis, Style nauczania

 Cz. Plewka, M. Taraszkiewicz, Uczymy się uczyć

 M. Rasfeld, S. Breidenbach, Budząca się szkoła

 Dz. Jankowski, Edukacja wobec zmiany

 J. Kargul, Upowszechnianie, animacja, komercializacja kultury

 J. Piekarski, B. Śliwerski, Edukacja alternatywna

 Aniacja środowiska a edukacja I wychowanie na potrzeby jutra, red. K. Segiet, K. Słupska-Kwiatkowska

 K. Denek, Edukacja pozalekcyjna I pozaszkolna

 Doświadczać uczenia się. Materiały pokonferencyjne, FRSE

 Uczyć się inaczej. Compendium wiedzy o edukacji pozaformalnej na podstawie doświadczeń uczestników I ucestniczek Programu “Młodzież w działaniu” (2007 – 2013), FRSE

 Jakiej kultury Polacy potrzebują I czy edukacja kulturalno im ją zapewnia? Raport o problemach edukacji kulturalnej w Polsce dla Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego

 Kłoskowska - Kultura masowa - krytyka i obrona

 D. Macdonald - Teoria kultury masowej

 M. Mc Luhan - Wybór tekstów

 M. Golka - Socjologia kultury

 M. Golka - Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo /dez/informacyjne

 J. Fiske - Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem

 H. Jenkins - Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów.

 M. Mrozowski, Media masowe - władza, rozrywka i biznes.

 M. Castells - Społeczeństwo sieci

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna elementarną terminologię używaną w obszarze edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej oraz animacji, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

2. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat animacji kultury i edukacji nieformalnej jako subdyscyplin pedagogiki, zna ich filozoficzne, społeczno-kulturowe, biologiczne i psychologiczne źródła oraz podstawowe teorie i metodykę z nimi związane, a współczesne nurty w tym obszarze

3. Ma podstawową wiedzę o uczestnikach edukacyjnej i wychowawczej działalności animacyjnej i nieformalnej.

4. Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach w obszarze animacji i edukacji nieformalnej

5. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

6. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów w kontekście animacji i edukacji nieformalnej

7. Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych w obszarze animacji i edukacji nieformalnej

Umiejętności

1. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

2. Potrafi, opierając się na wiedzy teoretycznej analizować i interpretować problemy wychowawcze w obszarze animacji i edukacji nieformalnej

3. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności animacyjnej i edukacji nieformalnej

4. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Kompetencje społeczne

1. Potrafi przyjmować różne role podczas zadań zespołowych

2. Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

3. Ma świadomość różnych stylów uczenia się i uwzględnia je w planowanej przez siebie pracy

4. Rozumie konieczność stałego poszerzania swojej wiedzy, podążania za nowymi trendami w animacji i edukacji nieformalnej oraz krytycznego ich oceniania

Metody i kryteria oceniania:

Z każdego przedmiotu w ramach modułu student otrzymuje ocenę (tylko do wewnętrznych rozliczeń). Student który uzyskał zaliczenia ze wszystkich przedmiotów w module jest dopuszczony do egzaminu. Średnia ocena ze wszystkich przedmiotów powyżej 4,5 zwalnia z egzaminu modułowego i daje ocenę 5 (bardzo dobry).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)