Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Teoria animacji społeczno-kulturalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-AKN-TASK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Teoria animacji społeczno-kulturalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zachęcenie uczestników do głębszej refleksji i dyskusji nad dylematami animacji społeczno-kulturalnej i problemami, z którymi mierzą się/spotykają się animatorzy społeczno-kulturalni, a także poszerzenie, ugruntowanie i pogłębienie ich wiedzy na temat różnych aspektów animacji społeczno-kulturalnej, jej genezy i uwarunkowań społeczno-kulturalnych. Omówione i poddane dyskusji zostaną także różne modele pracy animatorów oraz instytucji i organizacji z obszarów animacji społeczno-kulturalnej w Polsce i w innych krajach Europy. Zaprezentowane zostaną działania z pogranicza animacji i edukacji nieformalnej, edukacji kulturalnej, poradnictwa społecznego, działania obywatelskie, nowatorskie formy pracy, oryginalne projekty z tych dziedzin/zakresów.

Pełny opis:

Pełny opis:

1. Spotkanie organizacyjne. Przedstawienie założeń programowych przedmiotu, omówienie planu/tematyki i formy zajęć, warunków i kryteriów zaliczenia przedmiotu. Zaplanowanie tematyki spotkań z uwzględnieniem zainteresowań i doświadczenia studentów z obszarów związanych z pracą o charakterze animacyjnym (zebranie informacji od uczestników);

2./3. Społeczeństwo obywatelskie ponad ćwierć wieku/25 lat później – raporty, refleksje, możliwości i zadania dla animatorów społeczno-kulturalnych;

teksty: Marek Rymsza, Jaka Polska samorządna? Jakie społeczeństwo obywatelskie?,

Katarzyna Górniak, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – spojrzenie postkolonialne,

Olga Napiontek, Ćwierć wieku wolności – nowe pokolenie obywateli,

Polskie społeczeństwo obywatelskie – jakie jest dziś i co je czeka w przyszłości? Sonda...

powyższe teksty w: Społeczeńtwo obywatelskie 25 lat później – Kwartalnik Trzeci Sektor, Instytut Spraw Publicznych, nr 32 1/ 2014;

4. Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce po '89 roku – refleksja podsumowująca w kontekście wyzwań dla animatorów;

5./6. Domy kultury – geneza, historia i teraźniejszość;

teksty:

Józef Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Wyd. Adam Marszałek, rozdz. II Modernistyczna wizja wybranych placówek kulturalno-oświatowych (upowszechniania kultury);

Zoom na domy kultury – laboratorium zmiany, frag. Jak inicjować zmianę w domu kultury? Rekomendacje, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2010,

Krótka historia domów kultury w Polsce,

Dobre pomysły w Europie,

w: Zoom na domy kultury, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2010,

7. Centra kultury? E-kultura? E-domy kultury? Objazdowe domy kultury? Przykłady i recenzje projektów alternatywnych domów kultury w miejscu i cyberprzestrzeni – animator w e-pracy – refleksje i dyskusja;

8. Barter w animacji społeczno-kulturalnej;

tekst:

Marta Juszczuk, Barter jako metoda animacji kultury, w:

Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, (red.) Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Andrzej Mencwel, Michał Wójtowski, IKP UW, Warszawa 2002 – plik pdf.

9. Community arts; sztuka społeczności i dla społeczności, sztuka w służbie społecznej;

teksty:

Anna Ptak, Community arts: wprowadzenie doi idei,

oraz

Community arts: wprowadzenie do praktyki, w: Lokalnie: Animacja kultury/Community arts, red. Iwona Kurz, IKP UW, Warszawa 2008 – plik pdf.

Małgorzata Litwinowicz, Community arts i animacja kultury, w: Akademickie Kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce, Wyd. Verba, Lublin 2006

10. Animacja społeczności lokalnych;

Maria Mendel, Animacja współpracy środowiskowej na wsi, w: pod tym samym tytułem i red. M. Mendel

-przypomnienie zagadnień do kolokwium;

11. Kolokwium pisemne – na podstawie dotychczas omawianych tekstów i zagadnień z uwzględnieniem treści materiałów filmowych;

12. Animacja jako „efekt uboczny” działań twórczych, zaangażowanych społecznie:

teksty:

Alicja Kargulowa, Animator kultury „mimochodem”,

Józef Kargul, Animator kultury „gałganiarzem na ludzkim śmietnisku”, w:

B. Jedlewska, Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce, Wyd. Verba, Lublin 2006

13. Polityka kulturalna w Polsce po 1968 i krajobraz społeczno-kulturalny Polski - komentarz krytyczny do filmu - Projekcja filmu: „Rejs” reż. M. Piwowski – 67 min.

14. Podsumowanie zajęć, podanie wyników kolokwium i informacji o zaliczeniu/niezaliczeniu przedmiotu, zebranie informacji zwrotnych od studentów - ewaluacja zajęć.

Literatura:

Społeczeństwo obywatelskie 25 lat później – Kwartalnik Trzeci Sektor, Instytut Spraw Publicznych, nr 32 1/ 2014

B. Jedlewska, Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce, Wyd. Verba, Lublin 2006

J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998

M. Mendel (red.), Animacja współpracy środowiskowej na wsi, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005

Zoom na domy kultury, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2010

G. Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, (red.) B. Jedlewska, B. Skrzypczak, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Olsztyn 2009

Godlewski i in. (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, IKP UW, Warszawa 2002

Lokalnie: Animacja kultury/Community arts, red. Iwona Kurz, IKP UW, Warszawa 2008

i inne teksty wskazane przez prowadzącą także w zasobach internetowych

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

wiedza:

- student zna wybrane modele/typy/obszary i subdyscypliny animacji, definiuje kluczowe, znaczące dla animacji pojęcia i terminy – zmiana społeczna, społeczeństwo obywatelskie, partycypacja społeczna, inkluzja społeczna, integracja, aktywizacja społeczna, barter, community arts;

- zna i potrafi scharakteryzować dorobek wybranych postaci, organizacji, instytucji istotnych w tworzeniu dziedziny;

- wie, jakie były uwarunkowania historyczne, społeczno-kulturowe rozwoju różnych nurtów animacji; orientuje się, jakie są bieżące trendy i nowe kierunki działań w tej dziedzinie w różnych jej subtypach w Polsce i Europie;

- wymienia główne instytucje, organizacje kultury i życia społecznego, zna ramowo zakres ich działania;

- zna genezę powstania i aktualne problemy oraz specyfikę działalności animacyjnej w trzecim sektorze, w samorządach lokalnych na przykładach polskich i zagranicznych;

- wymienia problemy w pracy animacyjnej, identyfikuje zagrożenia i bariery społeczno-kuklturalne w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

umiejętności:

- student potrafi wskazać podstawowe etapy realizacji działania animacyjnego w środowiskach lokalnych różnego typu i opisać formalną strukturę takiego procesu oraz podać przykładowe działania w tym zakresie zrealizowane przez różne podmioty w kraju i za granicą;

- kompleksowo referuje uwarunkowania powstania i rozwoju animacji społeczno-kulturalnej ze wskazaniem na jej subtypy i odmienne formy realizacji tego typu działań;

postawy:

- rozumie założenia animacyjnej koncepcji człowieka, współpracy grupowej i międzygrupowej i wyraża gotowość do ich stosowania we własnym działaniu;

- ceni społecznikowski charakter pracy animacyjnej oraz nastawienie na budowanie przyjaznych relacji międzyludzkich;

- wyraża gotowość i planuje w swojej pracy zawodowej w przyszłości działania wspierające różne grupy społeczne;

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ostatnich zajęciach student zobowiązany jest:

- aktywnie uczestniczyć w zajęciach (znać treść zalecanych tekstów, trafnie interpretować omawiane zagadnienia, adekwatnie do ich znaczenia definiować i używać pojęć i terminów „ważnych” dla dziedziny, brać czynny udział w dyskusjach);

- przynajmniej raz przygotować własne wystąpienie (mini-wykład z prezentacją - multimedialną) na zadany temat na podstawie wskazanego tekstu i innych źródeł);

- mieć wymaganą frekwencję – dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności, niedopuszczalne spóźnienia :-)

- zaliczyć kolokwium w pierwszym terminie;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Palamer-Kabacińska
Prowadzący grup: Anna Frindt-Bajson
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Palamer-Kabacińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)