University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MS1-Theory of socio-cultural animation

General data

Course ID: 2300-MS1-AKN-TASK
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MS1-Theory of socio-cultural animation
Name in Polish: MS1 - Teoria animacji społeczno-kulturalnej
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zachęcenie uczestników do głębszej refleksji i dyskusji nad dylematami animacji społeczno-kulturalnej i problemami, z którymi mierzą się/spotykają się animatorzy społeczno-kulturalni, a także poszerzenie, ugruntowanie i pogłębienie ich wiedzy na temat różnych aspektów animacji społeczno-kulturalnej, jej genezy i uwarunkowań społeczno-kulturalnych. Omówione i poddane dyskusji zostaną także różne modele pracy animatorów oraz instytucji i organizacji z obszarów animacji społeczno-kulturalnej w Polsce i w innych krajach Europy. Zaprezentowane zostaną działania z pogranicza animacji i edukacji nieformalnej, edukacji kulturalnej, poradnictwa społecznego, działania obywatelskie, nowatorskie formy pracy, oryginalne projekty z tych dziedzin/zakresów.

Full description: (in Polish)

Pełny opis:

1. Spotkanie organizacyjne. Przedstawienie założeń programowych przedmiotu, omówienie planu/tematyki i formy zajęć, warunków i kryteriów zaliczenia przedmiotu. Zaplanowanie tematyki spotkań z uwzględnieniem zainteresowań i doświadczenia studentów z obszarów związanych z pracą o charakterze animacyjnym (zebranie informacji od uczestników);

2./3. Społeczeństwo obywatelskie ponad ćwierć wieku/25 lat później – raporty, refleksje, możliwości i zadania dla animatorów społeczno-kulturalnych;

teksty: Marek Rymsza, Jaka Polska samorządna? Jakie społeczeństwo obywatelskie?,

Katarzyna Górniak, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – spojrzenie postkolonialne,

Olga Napiontek, Ćwierć wieku wolności – nowe pokolenie obywateli,

Polskie społeczeństwo obywatelskie – jakie jest dziś i co je czeka w przyszłości? Sonda...

powyższe teksty w: Społeczeńtwo obywatelskie 25 lat później – Kwartalnik Trzeci Sektor, Instytut Spraw Publicznych, nr 32 1/ 2014;

4. Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce po '89 roku – refleksja podsumowująca w kontekście wyzwań dla animatorów;

5./6. Domy kultury – geneza, historia i teraźniejszość;

teksty:

Józef Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Wyd. Adam Marszałek, rozdz. II Modernistyczna wizja wybranych placówek kulturalno-oświatowych (upowszechniania kultury);

Zoom na domy kultury – laboratorium zmiany, frag. Jak inicjować zmianę w domu kultury? Rekomendacje, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2010,

Krótka historia domów kultury w Polsce,

Dobre pomysły w Europie,

w: Zoom na domy kultury, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2010,

7. Centra kultury? E-kultura? E-domy kultury? Objazdowe domy kultury? Przykłady i recenzje projektów alternatywnych domów kultury w miejscu i cyberprzestrzeni – animator w e-pracy – refleksje i dyskusja;

8. Barter w animacji społeczno-kulturalnej;

tekst:

Marta Juszczuk, Barter jako metoda animacji kultury, w:

Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, (red.) Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Andrzej Mencwel, Michał Wójtowski, IKP UW, Warszawa 2002 – plik pdf.

9. Community arts; sztuka społeczności i dla społeczności, sztuka w służbie społecznej;

teksty:

Anna Ptak, Community arts: wprowadzenie doi idei,

oraz

Community arts: wprowadzenie do praktyki, w: Lokalnie: Animacja kultury/Community arts, red. Iwona Kurz, IKP UW, Warszawa 2008 – plik pdf.

Małgorzata Litwinowicz, Community arts i animacja kultury, w: Akademickie Kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce, Wyd. Verba, Lublin 2006

10. Animacja społeczności lokalnych;

Maria Mendel, Animacja współpracy środowiskowej na wsi, w: pod tym samym tytułem i red. M. Mendel

-przypomnienie zagadnień do kolokwium;

11. Kolokwium pisemne – na podstawie dotychczas omawianych tekstów i zagadnień z uwzględnieniem treści materiałów filmowych;

12. Animacja jako „efekt uboczny” działań twórczych, zaangażowanych społecznie:

teksty:

Alicja Kargulowa, Animator kultury „mimochodem”,

Józef Kargul, Animator kultury „gałganiarzem na ludzkim śmietnisku”, w:

B. Jedlewska, Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce, Wyd. Verba, Lublin 2006

13. Polityka kulturalna w Polsce po 1968 i krajobraz społeczno-kulturalny Polski - komentarz krytyczny do filmu - Projekcja filmu: „Rejs” reż. M. Piwowski – 67 min.

14. Podsumowanie zajęć, podanie wyników kolokwium i informacji o zaliczeniu/niezaliczeniu przedmiotu, zebranie informacji zwrotnych od studentów - ewaluacja zajęć.

Bibliography: (in Polish)

Społeczeństwo obywatelskie 25 lat później – Kwartalnik Trzeci Sektor, Instytut Spraw Publicznych, nr 32 1/ 2014

B. Jedlewska, Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce, Wyd. Verba, Lublin 2006

J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998

M. Mendel (red.), Animacja współpracy środowiskowej na wsi, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005

Zoom na domy kultury, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2010

G. Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, (red.) B. Jedlewska, B. Skrzypczak, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Olsztyn 2009

Godlewski i in. (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, IKP UW, Warszawa 2002

Lokalnie: Animacja kultury/Community arts, red. Iwona Kurz, IKP UW, Warszawa 2008

i inne teksty wskazane przez prowadzącą także w zasobach internetowych

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty kształcenia:

wiedza:

- student zna wybrane modele/typy/obszary i subdyscypliny animacji, definiuje kluczowe, znaczące dla animacji pojęcia i terminy – zmiana społeczna, społeczeństwo obywatelskie, partycypacja społeczna, inkluzja społeczna, integracja, aktywizacja społeczna, barter, community arts;

- zna i potrafi scharakteryzować dorobek wybranych postaci, organizacji, instytucji istotnych w tworzeniu dziedziny;

- wie, jakie były uwarunkowania historyczne, społeczno-kulturowe rozwoju różnych nurtów animacji; orientuje się, jakie są bieżące trendy i nowe kierunki działań w tej dziedzinie w różnych jej subtypach w Polsce i Europie;

- wymienia główne instytucje, organizacje kultury i życia społecznego, zna ramowo zakres ich działania;

- zna genezę powstania i aktualne problemy oraz specyfikę działalności animacyjnej w trzecim sektorze, w samorządach lokalnych na przykładach polskich i zagranicznych;

- wymienia problemy w pracy animacyjnej, identyfikuje zagrożenia i bariery społeczno-kuklturalne w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

umiejętności:

- student potrafi wskazać podstawowe etapy realizacji działania animacyjnego w środowiskach lokalnych różnego typu i opisać formalną strukturę takiego procesu oraz podać przykładowe działania w tym zakresie zrealizowane przez różne podmioty w kraju i za granicą;

- kompleksowo referuje uwarunkowania powstania i rozwoju animacji społeczno-kulturalnej ze wskazaniem na jej subtypy i odmienne formy realizacji tego typu działań;

postawy:

- rozumie założenia animacyjnej koncepcji człowieka, współpracy grupowej i międzygrupowej i wyraża gotowość do ich stosowania we własnym działaniu;

- ceni społecznikowski charakter pracy animacyjnej oraz nastawienie na budowanie przyjaznych relacji międzyludzkich;

- wyraża gotowość i planuje w swojej pracy zawodowej w przyszłości działania wspierające różne grupy społeczne;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ostatnich zajęciach student zobowiązany jest:

- aktywnie uczestniczyć w zajęciach (znać treść zalecanych tekstów, trafnie interpretować omawiane zagadnienia, adekwatnie do ich znaczenia definiować i używać pojęć i terminów „ważnych” dla dziedziny, brać czynny udział w dyskusjach);

- przynajmniej raz przygotować własne wystąpienie (mini-wykład z prezentacją - multimedialną) na zadany temat na podstawie wskazanego tekstu i innych źródeł);

- mieć wymaganą frekwencję – dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności, niedopuszczalne spóźnienia :-)

- zaliczyć kolokwium w pierwszym terminie;

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Ewa Palamer-Kabacińska
Group instructors: Anna Frindt-Bajson
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Pass/fail

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-17 - 2025-06-08
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Ewa Palamer-Kabacińska
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Pass/fail
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)