Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Moduł specjalnościowy: Podstawy andragogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-AND-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Moduł specjalnościowy: Podstawy andragogiki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem modułu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę dla dalszego studiowania wybranego kierunku.

Pełny opis:

Celem modułu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy andragoga, które jednocześnie stanowią podstawę dla dalszego studiowania wybranego kierunku. Studenci będą zdobywać podstawową i najnowszą wiedzę andragogiczną, która pozwoli im zrozumieć współczesne problemy edukacji dorosłych w szerokich kontekstach oraz ocenić zastosowane rozwiązania praktyczne tych problemów. Studenci będą poznawać wiedzę dotyczącą współczesnych koncepcji edukacji ustawicznej oraz praktycznych aplikacji tych koncepcji. Ponadto, studenci zostaną wyposażeni w kompetencje potrzebne do zaplanowania własnego rozwoju poznawczego w toku studiów, a także pomagające im w samodzielnym zdobywaniu wiedzy.

Literatura:

T. Aleksander: Andragogika. Podręcznik akademicki, Radom 2009.

J. Kargul: Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wrocław 2005.

M. Malewski : Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław 2010.

Z. Pietrasiński: Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student

1. posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć andragogicznych oraz rozumie prawidłowości dotyczące podłoża ich cech konstytutywnych i zakresów znaczeniowych

2. posiada pogłębioną wiedzę na temat prawidłowości rozwoju człowieka w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości, konsekwencji zmian rozwojowych dla procesu uczenia się oraz możliwości edukacyjnego wspomagania rozwoju człowieka dorosłego

3. zna podstawowe koncepcje rozwoju człowieka dorosłego, rozumie ich istotę, potencjał i ograniczenia

4. zna i rozumie znaczenie kryzysów w życiu człowieka dorosłego oraz znaczenie edukacji w ich pokonywaniu

5. zna i rozumie różnice w uczeniu się dzieci/młodzieży i osób dorosłych

6. zna podstawowe modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, rozumie różnice między nimi oraz tkwiący w nich potencjał edukacyjny

7. zna i rozumie mechanizmy motywowania osób dorosłych do partycypacji w edukacji

8. posiada podstawową wiedzę dotyczącą genezy i rozwoju teorii oraz praktyki całożyciowego uczenia się, w Polsce i za granicą

9. posiada podstawową wiedzę dotyczącą potrzeb specyficznych grup uczących się dorosłych oraz różnorodnych form edukacyjnych służących ich realizacji

10. zna i rozumie strukturę współczesnego systemu edukacji dorosłych w Polsce i jej różnorodne uwarunkowania /historyczne, polityczne, gospodarcze, społeczne, prawne/

11. zna praktyczne rozwiązania edukacyjne w zakresie formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych adresowane do różnych grup odbiorców

12. posiada podstawową wiedzę na temat analizowania stanu edukacji dorosłych w Polsce na danym obszarze (terenie województwa, powiatu, gminy, dzielnicy)

13. zna metody i techniki aranżacji wydarzeń edukacyjnych

Umiejętności: Student

1. potrafi zidentyfikować stadia rozwoju człowieka dorosłego z uwzględnieniem specyficznych zadań rozwojowych

2. potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do autorefleksji na temat zmian zachodzących w poszczególnych fazach i obszarach życia człowieka dorosłego

3. wykorzystując zdobytą wiedzę potrafi zaproponować różne edukacyjne formy wspomagania rozwoju dorosłych

4. potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do oceny własnego sposobu uczenia się

5. potrafi zdiagnozować własny styl uczenia się oraz dopasować do niego odpowiednie techniki uczenia się

6. potrafi zinterpretować różnice między pedagogicznym a andragogicznym modelem kształcenia dorosłych

7. potrafi zanalizować trudności występujące w procesie nauczania dorosłych oraz zaproponować ich rozwiązania

8. potrafi przewidzieć i określić konsekwencje wyboru określonych modeli pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi

9. wykorzystując zdobytą wiedzę potrafi usytuować działanie edukacyjne w odpowiednim obszarze edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej oraz uzasadnić swoją decyzję

10. potrafi krytycznie ocenić funkcjonujące w systemie edukacji dorosłych w Polsce rozwiązania praktyczne (wskazując ich zalety i mankamenty) oraz zaproponować usprawniające je działania

11. potrafi przeprowadzić analizę wybranej formy edukacji dorosłych w Polsce

12. potrafi zaplanować i zorganizować wydarzenie edukacyjne dla osób dorosłych

Kompetencje społeczne

Student:

1. odpowiedzialnie realizuje przebieg własnego procesu edukacji wypełniając sumiennie swoje obowiązki

2. w sposób czytelny i wyważony komunikuje swoje potrzeby i formułuje opinie; prezentując własne zdanie uwzględnia poglądy i zdanie innych uczestników zajęć odnosząc się do innych osób z szacunkiem, niezależnie od ich punktu widzenia

3. potrafi pracować w zespole, aktywnie uczestnicząc w planowaniu, podziale oraz realizacji zadań

4. ustosunkowuje się krytycznie do analizowanych podczas zajęć problemów

5. prezentuje postawę otwartości wobec trudności i potrzeb uczestników zajęć, wspomaga ich w poszukiwaniu rozwiązań

6. docenia i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą mogli przystąpić do egzaminu modułowego po uzyskaniu zaliczenia wszystkich przedmiotów tworzących moduł.

Podstawą zaliczenia modułu będzie interpretacja studium przypadku dotyczącego uczestnictwa osób dorosłych w procesie edukacyjnym oraz obrona przygotowanej pracy.

Praktyki zawodowe:

Praktyki w wymiarze 30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)