Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Wprowadzenie do andragogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-AND-L-WP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Wprowadzenie do andragogiki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowych zagadnień z zakresu teorii i praktyki uczenia się osób dorosłych i rozwoju w dorosłości .

Pełny opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy andragogicznej dotyczącej m.in. uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej; specyfiki funkcjonowania człowieka dorosłego w różnych okresach dorosłości (wczesnej, średniej i późnej dorosłości); specyfiki uczenia się i uwarunkowań aktywności edukacyjnej osób dorosłych; a także podstawowych problemów współczesnej edukacji dorosłych.

Literatura:

Aleksander T. (2013): Andragogika. Podręcznik akademicki. Radom.

Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, T. Aleksander (red.), Tom I i II, Radom 2010

Jarvis P. (2004). Adult Education and Lifelong Learning. Theory and Practice (3 ed.) London-New York.

Knowles M. S., Holton III E. F., Swanson R. A. (2009). Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki. Warszawa.

Malewski M. (2019). Andragogika. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa, s. 391-404.

Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H. (2009). Dorośli uczą się inaczej. Toruń.

Oleś P. (2012), Psychologia człowieka dorosłego Ciągłość – zmiana - integracja, Warszawa.

Szarota Z. (2017). Andragogika. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, A. A. Zych (red.). Katowice, s. 88-91

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

1. zna przedmiot zainteresowania andragogiki

2. ma podstawową wiedzę na temat koncepcji rozwoju człowieka dorosłego

3. zna specyfikę funkcjonowania człowieka dorosłego w różnych okresach dorosłości

4. zna i rozumie specyfikę uczenia się osób dorosłych

5. zna i rozumie podstawowe problemy edukacji dorosłych

Umiejętności

Student:

1. potrafi wyjaśnić różnicę między dydaktyką technologiczną, humanistyczną, krytyczną

2. potrafi wyjaśnić różnice w uczeniu się osób dorosłych i dzieci/młodzieży

3. potrafi wykorzystać podstawową wiedzę andragogiczną w celu rozwiązania sytuacji problemowej

Kompetencje społeczne

Student:

1. prezentuje pozytywną postawę wobec idei całożyciowego uczenia się

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe

Kryteria zaliczenia: 60% poprawnych odpowiedzi

Egzamin ustny na podstawie case study.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pierścieniak
Prowadzący grup: Krzysztof Pierścieniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pierścieniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)