Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

EM - MODUŁ SPECJALNOSCIOWY 1 - Media – społeczeństwo - sztuka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-EM
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: EM - MODUŁ SPECJALNOSCIOWY 1 - Media – społeczeństwo - sztuka
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia modułowe mają na celu wprowadzenie studentów w tematykę edukacji medialnej, analizowanej zarówno z perspektywy edukacyjnej, jak i społeczno-kulturowej.

Skrócony opis:

Wzrastająca rola mediów we współczesnym świecie wpływa na proces wychowania i kształcenia, funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie, procesy komunikacji, uczestnictwo w kulturze. Podczas poszczególnych zajęć modułowych studenci będą analizować różnorodne problemy, będące skutkiem wpływów mediów na człowieka, społeczeństwo i kulturę. Celem modułu jest przygotowanie studentów do świadomego i krytycznego odbioru komunikatów medialnych oraz posługiwanie się mediami jako narzędziami współczesnego człowieka. Wiedzę teoretyczną studenci uzupełnią o umiejętności praktycznego posługiwania się mediami – podczas zajęć warsztatowych.

Pełny opis:

Na moduł składają się następujące przedmioty:

1. Wybrane problemy edukacji medialnej

2. Media w edukacji kulturalnej

3. Ciało w kulturze audiowizualnej

4. Warsztaty medialne

Zakres tematyczny:

I. Media w społeczeństwie:

- Filozofie mediów

- Filozoficzne, antropologiczne i socjologiczne koncepcje dotyczące cielesności człowieka.

- Media w historii cywilizacji

- Media a kształcenie

- Problemy społeczeństwa informacyjnego

II. Człowiek w świecie mediów:

- kompetencje kulturalne a kompetencje medialne

- nowe formy spędzania wolnego czasu

- rola mediów w kształtowaniu tożsamości człowieka współczesnego

- Przekazy medialne dotyczące ciała oraz ich rola w kształtowaniu współczesnych wzorców kobiecości i męskości w kulturze.

- wywieranie wpływu na odbiorcę komunikatu medialnego

III. Kultura-sztuka-media

- czym jest kultura?

- formy uczestnictwa w kulturze

- mass media w kreowaniu kultury popularnej

- kulturotwórcza funkcja mediów

- sztuka w cyberkulturze

- artysta-dzieło-odbiorca w epoce mediów cyfrowych

- edukacja kulturalna a edukacja medialna

- edukacja kulturalna w mediach

- Różnice jakościowe w przekazie dotyczącym ciała w sztuce współczesnej i kulturze audiowizualnej.

- Ciało jako materia sztuki współczesnej - założenia teoretyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K., (red.), Edukacja medialna, Toruń 2002.

Agata Jakubowska, Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2004,

Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, WAiP 2007.

Kochan M., Pojedynek na słowa – techniki erystyczne w publicznych sporach, Znak, Kraków 2005

Ryszard W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Ryszard W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Rabid, Kraków 2001.

McLuhan M., Zrozumieć media, (tłum. N. Szczucka), Warszawa 2004.

Dietek Merach, Teorie mediów, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010.

John Naisbitt, Nana Naisbitt, Douglas Philips, Śmierć, seks oraz ciało: nowy nurt w sztuce – specimen art [w:] tychże Hi tech, Hi touch. Technologia a poszukiwanie sensu,, przeł. Alicja Unterschuetz, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2003.

Pedagogika medialna, (red.) Bronisław Siemieniecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Siemieniecki B., Pedagogika medialna, Podręcznik akademicki, t.1 i 2., Warszawa 2007.

Taposcott D., Wybrany rozdział z: "Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat”, WAiP, 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę z zakresu współczesnej kultury audiowizualnej

Student zna strukturę i język tradycyjnych i nowoczesnych mediów

Student posiada wiedzę na temat nowoczesnych technologii

Student omawia społeczne i komunikacyjne funkcje mediów

Student wymienia metody manipulacji i zagrożeń związanych ze światem mediów

Student omawia rolę mediów w edukacji kulturalnej

Umiejętności:

Student odróżnia i posługuje się językiem tradycyjnych i współczesnych mediów

Student wykazuje umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami

Student rozumie rolę mediów w życiu społecznym, a także manipulacje i zagrożenia związane ze światem mediów

Student wykazuje zdolność do komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Student potrafi wykorzystywać media w edukacji kulturalnej

Postawy:

Student wykazuje świadomość możliwości związanych z wykorzystywaniem mediów w pracy pedagogicznej

Student wykazuje chęć poszerzania swojej wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii

Student jest otwarty na wykorzystywanie mediów w edukacji

Student ma wykształconą krytyczną postawę w odniesieniu do przekazów medialnych, w tym także do zagrożeń wynikających z obcowaniem z mediami

Metody i kryteria oceniania:

Student musi zaliczyć wszystkie przedmioty, wchodzące w skład modułu.

Końcowy egzamin - projekt

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)