Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

EM - Ciało w kulturze audiowizualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-EM-CKA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: EM - Ciało w kulturze audiowizualnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić słuchaczy w tematykę obecności ciała w przekazach kultury audiowizulanej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące obecności ciała w kulturze audiowizualnej analizowane z perspektywy estetycznej, etycznej jak i pedagogicznej.

Pełny opis:

Na zajęciach „Ciało w kulturze audiowizualnej” namysłowi poddane zostaną zagadnienia dotyczące obecności ciała w kulturze audiowizualnej. Analiza jakościowa omawianych zjawisk ogniskować się będzie wokół tematyki kultury współczesnej z naciskiem na przekazy medialne dotyczące ciała – wzorców kobiecości i męskości promowanych przez media, nagości w kulturze, reklamy wykorzystującej ciało jako narzędzie promocji, kreacji ciała zgodnie z promowanymi przez media „ideałami” kobiecości i męskości, zjawiska androgynii w kulturze, mody. Omówione zostaną zagrożenia i szanse płynące z obecności ciała w kulturze.

Materiał analityczny stanowić będą teksty kultury współczesnej, jak artykuły i książki poświęcone omawianej tematyce, materiały medialne, reklamy – zarówno komercyjne jak i społeczne, filmy.

Przedmiot „Ciało w kulturze audiowizualnej” może stanowić uzupełnienie przedmiotu „Body Art”.

Literatura:

Jean Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego i mity i struktury;

Jean Baudrillard, Precesja symulakrów;

Pierre Bourdieu, Męska dominacja;

Pierre Bourdieu, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej;

Małgorzata Bogunia – Borowska, Ekstremalne metamorfozy – projekt idealnego człowieka i perfekcyjnego życia w ponowoczesnym świecie;

Nancy Etcoff, Przetrwają najpiękniejsi. Wszystko, co nauka mówi o ludzkim pięknie,

Janina Gajda-Krynicka Ciało i cielesność w filozofii starożytnej [w:] Andrzej Kiepas i Elżbieta Struzik (red.), Terytorium i peryferia cielesności, Ciało w dyskursie filozoficznym;

Tomasz Szlendak, Krzysztof Pietrowicz, Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia? Między krytyką konsumeryzmu a społeczeństwem opartym na modzie;

Mary F. Rogers, Barbie jako ikona kultury;

Richard, Shusterman O sztuce i życiu. Od estetyki hip-hopu do filozofii somatycznej;

Naomi Wolf Mit piękności, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

· Słuchacz zna teorie filozoficzne i socjologiczne dotyczącymi tematyki ciała.

· Słuchacz zna wzorce kobiecości i męskości promowane przez z media.

· Słuchacz wie, na czym opierają się przekazy medialne dotyczące ciała i co stanowi ich treść.

Umiejętności:

· Słuchacz rozumie omawiane zagadnienia i chętnie się o nich wypowiada.

· Słuchacz potrafi ocenić przekazy medialne dotyczące ciała pod względem estetycznym, etycznym i pedagogicznym.

· Potrafi poddać omawiane zagadnienia ocenie krytycznej.

· Potrafi wyrazić swoją opinię na forum grupy.

· Słuchacz umie w sposób ciekawy zaprezentować wyniki swojej analizy omawianych zagadnień na forum grupy.

Kompetencje społeczne:

· Słuchacz umie pracować samodzielnie jak i w zespole.

· Słuchacz potrafi występować publicznie - prezentuje wyniki swojej pracy na forum grupy.

· Słuchacz rozwinął kompetencje komunikacji w grupie.

· Słuchacz wypowiada się swobodnie na forum publicznym na zadany temat.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot, słuchacz przygotuje prezentację/referat na temat wybranego przez siebie zagadnienia dotyczącego obecności ciała w kulturze audiowizualnej i zaprezentuje go na forum grupy.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach oraz wykonanie pracy zaliczeniowej- referatu/prezentacji multimedialnej na temat wybranego przez siebie zagadnienia dotyczącego obecności ciała w kulturze audiowizualnej.

Praktyki zawodowe:

Nie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)