Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KS - Warsztaty metodyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-KS-WM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KS - Warsztaty metodyczne
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem warsztatu jest trenowanie umiejętności prowadzenia szkoleń.

Pełny opis:

Celem warsztatu jest trenowanie umiejętności prowadzenia przygotowanych przez studentów fragmentów szkoleń i dokonywania analizy proponowanych metod pracy ze słuchaczami.

Literatura:

1. I. Holler: Porozumiewanie bez przemocy. Ćwiczenia. Warszawa 2007

2. M. M. Czarnowska: Jak mówić komplementy. Psychologia pozytywnej komunikacji, Gdańsk 2008.

3. M. Kossowska, S. Jarmuż, T. Witkowski: Psychologia dla trenerów, Wolters Kluwer Polska 2008.

4. K. W. Vopel.: Warsztaty – skuteczna forma nauki, Kielce 2004

5. Jon Gordon: Autobus energii, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o. o.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student:

1. posiada wiedzę z zakresu gromadzenia informacji i wykorzystywania jej do realizacji procesu szkoleniowego

2. zna i rozumie specyfikę pracy trenera

Umiejętności: student:

1. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, umożliwiającą rozumienie funkcjonowania dorosłych w sytuacjach szkoleniowych

2. potrafi przeprowadzić proces szkolenia łącząc wiedzę z różnych dziedzin

3. potrafi adekwatnie dobrać metody pracy warsztatowej

4. potrafi ocenić umiejętności trenerskie u innych osoby

5. potrafi wykorzystać nabyte kompetencje trenerskie podczas szkolenia

Kompetencje społeczne: student:

1. potrafi analizować sytuacje występujące w pracy szkoleniowej i zaproponować optymalne rozwiązania

Metody i kryteria oceniania:

Przeprowadzenie autorskiego fragmentu szkolenia.

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach w semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)