Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PO - Konstruowanie projektów edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-PO-KPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PO - Konstruowanie projektów edukacyjnych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest poznanie zasad i procedur konstruowania projektów edukacyjnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest usystematyzowanie pojęć i koncepcji związanych z przygotowaniem programów kształcenia: diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, projektowanie programu kształcenia, kontrola wyników nauczania. Studenci poznają rozwinięte koncepcje doboru treści kształcenia i wyposażenia technicznego nauczania oraz metod i organizacji prowadzenia zajęć. Przygotują projekty programów nauczania, które będą stosowane w szkołach lub innych placówkach wykonujących zadania edukacyjne.

Pełny opis:

Student zaktualizuje wiedzę dotyczącą diagnozowania potrzeb edukacyjnych, tworzenia celów kształcenia i kontrolowania wyników kształcenia. Nauczy się przygotowywać mapę wiedzy i umiejętności związanych z projektowanymi kwalifikacjami, ułoży listę celów kształcenia, przygotuje materiały lekcyjne, opracuje formy organizacyjne i metody prowadzenia zajęć, wykona symulację realizacji elementów przygotowanego programu. Integralną częścią przedmiotu jest warsztat, podczas którego studenci samodzielnie przygotowują programy cyklu lekcji lub zajęć z zakresu wybranej przez siebie problematyki.

Literatura:

1. Sztuka nauczania t. 1 Czynności nauczyciela (red: Krzysztof Kruszewski) PWN Warszawa 2002

2. Pedagogika w pokoju nauczycielskim (red.: Krzysztof Kruszewski) WSiP Warszawa 2000

3. Komorowska Hanna O programach prawie wszystko; Biblioteka nauczyciela WSiP W-wa1999

Efekty uczenia się:

Student powtórzy i zaktualizuje wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej. Wykona ćwiczenia przygotowujące do przygotowania programów kształcenia. Przygotuje program edukacyjny – ogólny opis programu i kilka zapisów szczegółowych scenariuszy zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja na zajęciach. Przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach. Ocena przygotowanego materiału dydaktycznego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)