Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Komunikacja z osobą niepełnosprawną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-PR-KON
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Komunikacja z osobą niepełnosprawną
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zdobywa wiedzę w zakresie komunikacji z osobą niepełnosprawną.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką komunikacji z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności w sytuacjach dnia codziennego, jak również w poradnictwie i w procesie edukacji.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące procesu komunikacji: definicję, analizę aktu porozumiewania się (nadawca, odbiorca, komunikat, szum) oraz umiejętność aktywnego słuchania. Poruszana problematyka będzie obejmowała podstawową wiedzę na temat poszczególnych rodzajów niepełnosprawności (ruchowej, intelektualnej, słuchowej, wzrokowej), choroby przewlekłej oraz specyfiki funkcjonowania osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Podczas zajęć zostaną omówione zachowania wobec osób z niepełnosprawnością, sposoby nawiązania kontaktu, możliwości podtrzymania relacji. Program zajęć obejmować będzie również zagadnienia dotyczące alternatywnych sposobów komunikacji.

Literatura:

Dykcik W.: Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

Geldard K, Geldard D.: Rozmowa, która pomaga. Podstawowe umiejętności terapeutyczne, GWP, Gdańsk 2004.

Gorajewska D.: Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Warszawa 2009.

Gorajewska D.: Poznajemy ludzi z niepełnosprawnością,Wydawnictwo Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Warszawa 2007.

King G.: Umiejętności Terapeutyczne nauczycielskie, GWP, Gdańsk 2004

Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Piekut-Brodzka D.,Kuczyńska-Kwapisz J.: Pedagogika specjalna dla pracowników specjalnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2004.

Piszczek M.: Komunikacja alternatywna z osobami niepełnosprawnymi, CMPP, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

wiedza

- definiuje komunikacje;

- opisuje akt komunikacji;

- podaje uwarunkowania komunikacji;

- charakteryzuje specyfikę komunikacji z osobą niepełnosprawną z uwzględnieniem wybranego rodzaju niepełnosprawności;

- opisuje alternatywne sposoby komunikacji;

umiejętności

- umie aktywnie słuchać;

- dobiera komunikat do możliwości percepcji odbiorcy;

- potrafi profesjonalnie udzielić pomocy osobie niepełnosprawnej;

postawy

- umie nawiązać i potrzymać kontakt z osobą niepełnosprawną.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział na zajęciach, znajomość lektur, kolokwium.

Student może opuścić maksymalnie dwa zajęcia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)