Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Podstawowe pojęcia pracy socjalnej i polityki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-PR-PPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Podstawowe pojęcia pracy socjalnej i polityki społecznej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajeć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i metodycznymi pracy socjalnej i pomocy społecznej w Polsce i na świecie a także prowadzone badania z zakresu pracy socjalnej i działąń pomocowych.

Pełny opis:

1.Wiedza teoretyczna i metodyczna dotycząca profesjonalizacji pomocy

społecznej, pracy socjalnej w Polsce. Standardy kształcenia pracowników socjalnych .

Zasady funkcjonowania systemu pomocy społecznej .Współczesny wymiar pracy

socjalnej. Ustawa o pomocy społecznej - Dz.U. z 2016, poz.930 ,brzmienie z

5 września 2016. Polityka społeczna -podstawowe pojęcia i jej zakres.

2.Obszar badawczy i zakres problematyki.

-Podstawowe teoretyczne modele pracy socjalnej i pojęcia pomocy społecznej .

-Ustawa o pomocy społecznej -(2016) ;zasady i zadania pomocy społecznej,świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i usługi. Domy pomocy społecznej pomoc dla osób usamodzielnionych integracja cudzoziemców. Struktura organizacyjna pomocy społecznej ,pracownicy socjalni .

-Polityka społeczna-podstawowe pojęcia i zakres. Uwarunkowania demograficzne i gospodarcze państwa polityki społecznej. Warunki bytu gospodarstw domowych ;dochody i wydatki.

-Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie w polityce społecznej. Ubóstwo , bezrobocie wykluczenie nierówności społeczne jako kwestie społeczne. Patologie społeczne i ich klasyfikacja. Rehabilitacja społeczna i zawodowa zadaniem pomocy społecznej i polityki społecznej państwa.

-Polityka społeczna i jej środki ; centralna ,regionalna i lokalna. Kreowanie kapitału ludzkiego i społecznego.

Literatura:

. K.Marzec- Holka,(red),Pomoc społeczna ,praca socjalna Teoria i praktyka. Tom III,Bydgoszcz2003,

. K.Marzec-Holka,(red.)Kapitał społeczny a nierówności kumulacja i redystrybucja .Bydgoszcz 2009,

. E.Kantowicz,Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia. Olsztyn 2005,M.Granosik,Profesjonalny wymiar pracy socjalnej.Katowice,2006,B. Balcerzak-Paradowska(red) .Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym. IPISS Warszawa,2009,J.

. Brągiel, P.Sikora (red) Praca socjalna -wielość perspektyw. Rodzina -Multikulturowość - Edukacja, Opole,2004,

. M.Szylko-Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej.Warszawa

. 2004,

. A.Kurzynowski, (red),Polityka społeczna. Warszawa ,2006,G.Firlit -Fesnak, M.Szylko-Skoczny ,(red) .Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa ,2006,

. K.Marzec-Holka, Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno kryminologiczne. Impuls ,2012

. E. Jarosz, A.Nowak,Dzieci ofiary przemocy w rodzinie .Raport Rzecznika Praw dziecka. Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Warszawa 2012

. -Ustawa o pomocy społecznej .Dz.U., 2016, poz.930, brzmienie od 5 września 2016 r.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach. Zaliczenie - praca pisemna, tematyka uzgodniona z prowadzącym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)