University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MS1 - Basic concepts of social work and social policy

General data

Course ID: 2300-MS1-PR-PPS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MS1 - Basic concepts of social work and social policy
Name in Polish: MS1 - Podstawowe pojęcia pracy socjalnej i polityki społecznej
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

Celem zajeć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i metodycznymi pracy socjalnej i pomocy społecznej w Polsce i na świecie a także prowadzone badania z zakresu pracy socjalnej i działąń pomocowych.

Full description: (in Polish)

1.Wiedza teoretyczna i metodyczna dotycząca profesjonalizacji pomocy

społecznej, pracy socjalnej w Polsce. Standardy kształcenia pracowników socjalnych .

Zasady funkcjonowania systemu pomocy społecznej .Współczesny wymiar pracy

socjalnej. Ustawa o pomocy społecznej - Dz.U. z 2016, poz.930 ,brzmienie z

5 września 2016. Polityka społeczna -podstawowe pojęcia i jej zakres.

2.Obszar badawczy i zakres problematyki.

-Podstawowe teoretyczne modele pracy socjalnej i pojęcia pomocy społecznej .

-Ustawa o pomocy społecznej -(2016) ;zasady i zadania pomocy społecznej,świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i usługi. Domy pomocy społecznej pomoc dla osób usamodzielnionych integracja cudzoziemców. Struktura organizacyjna pomocy społecznej ,pracownicy socjalni .

-Polityka społeczna-podstawowe pojęcia i zakres. Uwarunkowania demograficzne i gospodarcze państwa polityki społecznej. Warunki bytu gospodarstw domowych ;dochody i wydatki.

-Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie w polityce społecznej. Ubóstwo , bezrobocie wykluczenie nierówności społeczne jako kwestie społeczne. Patologie społeczne i ich klasyfikacja. Rehabilitacja społeczna i zawodowa zadaniem pomocy społecznej i polityki społecznej państwa.

-Polityka społeczna i jej środki ; centralna ,regionalna i lokalna. Kreowanie kapitału ludzkiego i społecznego.

Bibliography: (in Polish)

. K.Marzec- Holka,(red),Pomoc społeczna ,praca socjalna Teoria i praktyka. Tom III,Bydgoszcz2003,

. K.Marzec-Holka,(red.)Kapitał społeczny a nierówności kumulacja i redystrybucja .Bydgoszcz 2009,

. E.Kantowicz,Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia. Olsztyn 2005,M.Granosik,Profesjonalny wymiar pracy socjalnej.Katowice,2006,B. Balcerzak-Paradowska(red) .Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym. IPISS Warszawa,2009,J.

. Brągiel, P.Sikora (red) Praca socjalna -wielość perspektyw. Rodzina -Multikulturowość - Edukacja, Opole,2004,

. M.Szylko-Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej.Warszawa

. 2004,

. A.Kurzynowski, (red),Polityka społeczna. Warszawa ,2006,G.Firlit -Fesnak, M.Szylko-Skoczny ,(red) .Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa ,2006,

. K.Marzec-Holka, Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno kryminologiczne. Impuls ,2012

. E. Jarosz, A.Nowak,Dzieci ofiary przemocy w rodzinie .Raport Rzecznika Praw dziecka. Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Warszawa 2012

. -Ustawa o pomocy społecznej .Dz.U., 2016, poz.930, brzmienie od 5 września 2016 r.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Uczestnictwo w zajęciach. Zaliczenie - praca pisemna, tematyka uzgodniona z prowadzącym.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)