Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Praca ze środowiskiem społecznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-PR-PSS
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MS1 - Praca ze środowiskiem społecznym
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zagadnienie pracy ze środowiskiem społecznym na rzecz wspierania rozwoju i integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem jest uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy na temat wykorzystywania oraz organizowania systemu wsparcia środowiskowego.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci poznawać będą zagadnienia związane z rozumieniem kategorii środowiska społecznego i pracy środowiskowej oraz ich roli w planowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Przedstawione zostaną klasyczne i współczesne koncepcje pracy środowiskowej. Analizie poddane zostaną zróżnicowane formy i metody pracy przez i ze środowiskiem. Studenci poznają wybrane instytucje wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

- dzienniki uczenia się (learning diaries); zaliczenie bez oceny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)