Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS2-Wspomaganie rozwoju osób wykluczonych w środowisku lokalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-EIW-II-WSP
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2-Wspomaganie rozwoju osób wykluczonych w środowisku lokalnym
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć koncentruje się wokół różnorodnych form wspomagania rozwoju osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanego w środowisku lokalnym, przez środowisko i z jego udziałem.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesem środowiskowego wspomagania rozwoju osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Środowiskowego – czyli realizowanego w środowisku lokalnym, przez członków społeczności lokalnej i przy wykorzystaniu środowiskowych zasobów. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną różnorodne formy wspomagania rozwoju osób wykluczonych w środowisku lokalnym, analizie poddane będą także liczne przykłady działań w Polsce (realizowane np. przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej) i za granicą. Przyjrzymy się projektom edukacyjnym, socjalnym, kulturalnym, ekonomicznym oraz dążącym do aktywizacji obywatelskiej i wzmocnienia partycypacji publicznej osób wykluczonych.

Literatura:

Z. Gajdzica, Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków 2013.

Z. Galor, B. Goryńska-Bittner [red.], Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, Poznań 2012.

M. Oliwa-Ciesielska, Iluzje wykluczenia i uczestnictwa społecznego. W: K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska, red. Praca socjalna i polityka społeczna. Bydgoszcz 2008.

P. Henzler, Miejsce, gdzie mogą działać. Warsztaty środowiskowe jako metoda pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Warszawa 2012.

A. Książek, Czas na twórczość. Warsztaty arteterapeutyczne jako metoda pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Warszawa 2012.

Aktywizacja czy integracja?, Warszawa 2012.

A. Jasińska-Kania, S. Łodziński, red., Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Warszawa 2009.

Todorovska-Sokolovska V., „Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE - wnioski dla Polski”, Warszawa 2010 (http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1652675396.pdf).

A. Nowak, Pojęcie, istota, przyczyny, mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego. "Chowanna" 2012/1.

E. Marynowicz-Hetka [red.], Pedagogika społeczna, t. I, Warszawa 2007, rozdz. 5.

Z. Kwieciński, "Edukacja wobec różnicy i inkluzji. Dwa typy dyskursów - w stronę pedagogiki pozytywnej" (mnp).

T. Zacharuk, Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, "Meritum" 2011/1.

A. Firkowska-Mankiewicz, Edukacja włączająca - drogą ku przyszłości.

A. Firkowska-Mankiewicz, Edukacja włączająca zadaniem na dziś polskiej szkoły.

UNESCO dokumenty, m. in Policy Guidelines on Inclusion in Education

Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej

J. Kuroń - edukacja i zmiana świata. Magazyn "Kontakt".

J. Kuroń, Uniwersytet w Teremiskach. „Znak” 2004 nr 9(592) (http://www.miesiecznik.znak.com.pl/592/kuron.html).

K. Winiarska, P. Winiarski, M. Romanowska, Ł. Atowski, I. Hupczak, Uniwersytet Powszechny im. J. J. Lipskiego w Teremiskach. "e-mentor" 2006 nr 3(15) (http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/15/id/307).

I inne pozycje, do ustalenia na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka będzie:

w zakresie wiedzy:

- miał/a pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów marginalizacji i wykluczenia społecznego, inkluzji, pomocy w rozwoju, edukacji włączającej

w zakresie umiejętności:

- potrafił/a dokonać krytycznej analizy wybranych projektów wspomagania rozwoju osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem;

- potrafił/a zanalizować ideę i założenia edukacji włączającej, jej silne i słabe strony oraz zaprezentować swoje stanowisko

w zakresie kompetencji społecznych:

- brać aktywny udział w pracy zespołowej oraz wyznaczać i realizować wspólne cele działań w grupie

- samodzielnie zdobywać wiedzę i twórczo animować prace nad własnym rozwojem i rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

- wykorzystywać nowoczesne technologie do zdobywania wiedzy i rozwoju profesjonalnych umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach (30%)

E-portfolio (70%)

Pisemny egzamin modułowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)