University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MS2-Supporting socially excluded people in the local community

General data

Course ID: 2300-MS2-EIW-II-WSP
Erasmus code / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: MS2-Supporting socially excluded people in the local community
Name in Polish: MS2-Wspomaganie rozwoju osób wykluczonych w środowisku lokalnym
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description:

The course focuses on the various forms of supporting development of the socially excluded and people at risk, implemented in the local community and with its participation.

Full description:

The main aim of the course is to introduce students to the process of supporting socially excluded people that is implemented in the local community, with participation of community members and using local resources and socio-cultural potential. During the course various forms of such interventions and projects will be presented. We will also analyze numerous examples of activities aiming at the empowerment and support for people at risk of exclusion (in Poland and abroad). We will look at educational, cultural and social projects as well as those seeking to strengthen citizen participation.

Bibliography:

Z. Gajdzica, Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków 2013.

Z. Galor, B. Goryńska-Bittner [red.], Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, Poznań 2012.

M. Oliwa-Ciesielska, Iluzje wykluczenia i uczestnictwa społecznego. W: K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska, red. Praca socjalna i polityka społeczna. Bydgoszcz 2008.

P. Henzler, Miejsce, gdzie mogą działać. Warsztaty środowiskowe jako metoda pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Warszawa 2012.

A. Książek, Czas na twórczość. Warsztaty arteterapeutyczne jako metoda pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Warszawa 2012.

Aktywizacja czy integracja?, Warszawa 2012.

A. Jasińska-Kania, S. Łodziński, red., Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Warszawa 2009.

Todorovska-Sokolovska V., „Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE - wnioski dla Polski”, Warszawa 2010 (http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1652675396.pdf).

A. Nowak, Pojęcie, istota, przyczyny, mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego. "Chowanna" 2012/1.

E. Marynowicz-Hetka [red.], Pedagogika społeczna, t. I, Warszawa 2007, rozdz. 5.

Z. Kwieciński, "Edukacja wobec różnicy i inkluzji. Dwa typy dyskursów - w stronę pedagogiki pozytywnej" (mnp).

T. Zacharuk, Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, "Meritum" 2011/1.

A. Firkowska-Mankiewicz, Edukacja włączająca - drogą ku przyszłości.

A. Firkowska-Mankiewicz, Edukacja włączająca zadaniem na dziś polskiej szkoły.

UNESCO dokumenty, m. in Policy Guidelines on Inclusion in Education

Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej

J. Kuroń - edukacja i zmiana świata. Magazyn "Kontakt".

J. Kuroń, Uniwersytet w Teremiskach. „Znak” 2004 nr 9(592) (http://www.miesiecznik.znak.com.pl/592/kuron.html).

K. Winiarska, P. Winiarski, M. Romanowska, Ł. Atowski, I. Hupczak, Uniwersytet Powszechny im. J. J. Lipskiego w Teremiskach. "e-mentor" 2006 nr 3(15) (http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/15/id/307).

And other (TBD).

Learning outcomes:

By the end of the course, students will be able to:

- analyze and summarize issues related to the processes of marginalization, social exclusion and inclusion, empowerment and support, inclusive education

- critically analyze projects supporting people socially excluded

- analyze the idea and basic principles of inclusive education, its strenghts and weaknesses

- participate willingly in group work

- define and pursue common goals in group work

- acquire knowledge independently, stimulate their learning and personal growth as well as inspire others to be lifelong learners

- use ICT in learning and professional development

Assessment methods and assessment criteria:

attendance and activity during classes (30%)

Student e-portfolio (70%)

Written module exam

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)