Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS2 - Problemy edukacji zdalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-EM-ON
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MS2 - Problemy edukacji zdalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu niepowodzeń edukacyjnych w kształceniu zdalnym oraz umiejętności diagnozowania przyczyn tych niepowodzeń.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na zajęciach pozwolą poznać, zrozumieć i diagnozować przyczyny występowania niepowodzeń edukacyjnych w kształceniu zdalnym.

W ramach przedmiotu będą omawiane następujące zagadnienia:

- czy kształcenie zdalne wymaga nowej dydaktyki?

- niepowodzenia edukacyjne w kształceniu zdalnym dotyczące: procesu uczenia się, procesu nauczania oraz uwarunkowań środowiskowych;

- prawidłowości i uwarunkowania procesu uczenia się i nauczania w kształceniu asynchronicznym;

- ewaluacja kursu zdalnego.

Zajęcia realizowane będą w formie komplementarnej tzn. część zajęć będzie prowadzona zdalnie.

Literatura:

- Siemak-Tylikowska A., Słomczyński M., (2011), Czy kształcenie zdalne wymaga nowej dydaktyki? [w:] Migdałek J., Stolińska A. (red.), Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela - nowe wyzwania edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, str. 31-41.

- Słomczyński M., Sidor D. Niepowodzenia edukacyjne w kształceniu zdalnym, E-mentor nr 5 (47) / 2012.

- Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki., PWN, Warszawa 2008.

- Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł, procesów, Toruń 2002.

- Siemieniecki B., Pedagogika medialna, Podręcznik akademicki, t2., Warszawa 2007.

- Taposcott D., "Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat”, WAiP, 2010

- Zając M., Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów online, e-Mentor, kwiecień 2004.

- Zając M., Zawisza W., O potrzebie określenia kompetencji nauczycieli podejmujących kształcenie online, E-mentor, luty 2006.

- Hojnacki L., Pokolenie m-learningu - nowe wyzwanie dla szkoły, E-mentor nr 1 (13) / 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student wymieni i opisuje podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu kształcenia zdalnego;

- student definiuje typowe problemy kształcenia zdalnego;

- student wymieni najczęstsze przyczyny niepowiedzeń edukacyjnych w kształceniu zdalnym;

- student określa prawidłowości i uwarunkowania procesu uczenia się i nauczania charakterystyczne dla kształcenia zdalnego;

Umiejętności:

- student dokonuje ewaluacji kursów zdalnych względem założonych kryteriów;

- student wskazuje elementy odpowiedzialne za potencjalne niepowodzenia edukacyjne w wybranym kursie zdalnym;

Postawy:

- student przejawia zachowania świadczące o postawie krytycznej wobec wyboru formy zdalnej nieadekwatnie do założonych celów edukacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

zadania na platformie, ewaluacja kursu zdalnego względem założonych kryteriów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)