Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-N-SN-BP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Skrócony opis:

Cele. Przekazanie podstawowej wiedzy o: rozwoju biologicznym człowieka w różnych okresach życia, biologicznych i społecznych jego czynnikach; zaburzeniach rozwoju, problemach zdrowotnych uczniów i nauczycieli, ich wpływie na uczenie się i pracę; profilaktyce problemów uczniów i nauczycieli, zdrowiu i jego ochronie. Pomoc studentom: w nabywaniu kompetencji do: poznawania siebie, rozumienia potrzeb biologicznych i zdrowotnych w różnych okresach życia; kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia i sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwo środowiska szkoły.

Treści. Rozwój ontogenetyczny człowieka – sfery, okresy rozwoju, czynniki wpływające na rozwój. Rozwój biologiczny, czynniki warunkujące, najczęstsze zaburzenia i zapobieganie im. Wybrane układy i funkcje organizmu ważne dla procesów uczenia się. Podstawowe potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania. Koncepcja zdrowia i czynniki je warunkujące, prozdrowotny styl życia. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

- rozwoju biologicznego (fizycznego, motorycznego, seksualnego) człowieka w różnych okresach życia, najczęstszych zaburzeń w rozwoju i zapobieganiu im

- najczęstszych zaburzeń i chorób, ich wpływu na rozwój

i edukację, sposobach zapobiegania,

- koncepcji zdrowia i czynników je warunkujących, ochronie i promocji zdrowia.

- wybranych funkcji organizmu człowieka ważnych dla procesów uczenia się,

- potrzeb biologicznych człowieka i sposobów ich zaspokajania.

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

− poznawania siebie, identyfikowania problemów zdrowotnych oraz potrzeb biologicznych własnych i uczniów,

− podejmowania działań na rzecz ochrony zdrowia własnego i uczniów oraz

− kształtowania w pracy w tym szkole środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Treści.

1. Wprowadzenie – cele i potrzeba przedmiotu w kształceniu pedagogów. rozwój ontogenetyczny człowieka – sfery i okresy rozwoju, biologiczne i społeczne czynniki wpływające na rozwój.

2. Rozwój somatyczny – wzrastanie i dojrzewanie, mechanizmy regulacji neurohormonalnej, metody oceny, tendencje przemian, najczęstsze zaburzenia w rozwoju i ich wpływ na zachowania, samopoczucie i zdolność do uczenia się.

Rozwój motoryczny: podstawowe pojęcia, zmiany w różnych okresach życia, czynniki warunkujące, sprawność i wydolność fizyczną, metody oceny.

3.Zdrowie – podstawowe pojęcia, czynniki determinujące zdrowie, prozdrowotne style życia, dbałość o zdrowie. Najczęstsze problemy zdrowotne w dzieciństwie i młodości, wpływ na sytuacje szkolną, profilaktyka. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.

4. Wybrane układy i funkcje organizmu człowieka ważne dla procesu uczenia się: Układ nerwowy, układ wzrokowy i słuchowy, fizjologiczne podłoże emocji reakcji stresowej, Biologiczne mechanizmy procesu uczenia się.

5. Wybrane potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania: żywienie, aktywność fizyczna, rytmy biologiczne, ochrona przed wybranymi szkodliwymi dla zdrowia czynnikami środowiskowymi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K.: Biomedyczne podstawy wychowania i kształcenia. PWN, Warszawa 2010 – część I (str. 23-297).

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

I. W zakresie wiedzy – student:

1. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z rozwojem osobniczym człowieka: sfery i etapy rozwoju, tendencje przemian, czynniki wpływające na rozwój.

2. Charakteryzuje przebieg rozwoju somatycznego i motorycznego, seksualnego w różnych okresach życia.

3. Wymienia najczęstsze zaburzenia rozwoju i zdrowia w dzieciństwie i młodości oraz omawia sposoby zapobiegania im.

4. Wymienia definicję i wymiary zdrowia oraz czynniki je warunkujące.

5. Charakteryzuje zmiany w układzie nerwowym w różnych okresach życia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ich związku z procesami uczenia się i procesami emocjonalnymi.

6. Omawia podstawowe potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania.

II. W zakresie umiejętności – student:

1. Umie dokonać oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci

i młodzieży.

2. Identyfikuje własne problemy oraz potrzeby rozwojowe i zdrowotne, planuje działania dla ich zaspokojenia.

3. Umie rozpoznać podstawowe objawy zaburzeń rozwoju fizycznego i zdrowia oraz ustalić sposób udzielenia pomocy dzieciom z tymi zaburzeniami.

III. W zakresie kompetencji społecznych – student:

1. Rozumie, że pedagog (nauczyciel) powinien posiadać wiedzę o rozwoju i potrzebach biologicznych w różnych okresach życia i wykorzystywać ją w praktyce.

2. Ma świadomość, że może mieć wpływ na samopoczucie, zdrowie oraz efekty uczenia się swoich wychowanków/uczniów

3. Wyraża gotowość do wprowadzania zmian w swoim stylu życia

w kierunku prozdrowotnym i tworzenia pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w uzasadnionych przypadkach możliwość zdawania zaliczenia w formie ustnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)