University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Basics of general didactics

General data

Course ID: 2300-N-SN-PDO
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Basics of general didactics
Name in Polish: Podstawy dydaktyki ogólnej
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Short description: (in Polish)

Program obejmuje podstawowy zakres tematyczny zagadnień z zakresu dydaktyki będący podstawą do rozumienia roli nauczyciela we współczesnym świecie, a także umożliwiający refleksję nad formowaniem metodyki pracy nauczycielskiej poprzez poznanie uniwersalnych prawidłowości i uwarunkowań przebiegu procesu nauczania‐uczenia się.

Celem wykładu jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu dydaktyki: pojęcie i przedmiot dydaktyki, proces kształcenia i jego składniki, współczesne problemy i kierunki kształcenia.

Full description: (in Polish)

Na wykładzie omówione zostaną następujące zagadnienia:

1.Podstawowe pojęcia (dydaktyka, nauczanie, uczenie się, kształcenie)

2.Nowożytne systemy kształcenia.

3.Cele kształcenia i wychowania.

4.Taksonomia i operacjonalizacja celów kształcenia.

5.Paradygmaty dydaktyczne XXI wieku.

6.Kompetencje kluczowe.

7.Zasady nauczania.

8.Kryteria doboru metod nauczania.

9.Uczeń w procesie kształcenia.

10.Nauczyciel w procesie kształcenia.

Bibliography: (in Polish)

Wybrane fragmenty podręczników:

1.R.Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa wszystkie wydania

2.J. Calhann, Hopkins, Przykłady modeli uczenia się i nauczania,

3.WSiP,Warszawa 1999.

4.R. Gagne, L. Briggs, W. Wager, Zasady projektowania dydaktycznego,

5.WSiP, Warszawa 1992

6.K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania, PWN, Warszawa 2005

7.Z. Kwieciński Z., B. Śliwerski: Pedagogika t.1 i 2, PWN Warszawa 2003

8.W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa

9.M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk, GWP, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1.Ch. Day, Rozwój zawodowy nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004.

2.D. Dziewulak: Nauczyciel akademicki – rzemieślnik czy artysta? Publikacja pokonferencyjna: „Jak uczyć skutecznie?”; Uniwersytet Warszawski 2013 r.

3.D. Dziewulak: Szkolnictwo wyższe w świetle raportów edukacyjnych, eksperckie wydawnictwo Biura Analiz Sejmowych STUDIA BAS nr 3(35)2013. http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/FCAB8BF67114E4EBC1257BDC0029DCE5/%24File/Strony%20odStudia_BAS_35i-8.pdf.

4.D. Dziewulak: Jak wykształcić dobrego nauczyciela? (wywiad dla edunews.pl) http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/wywiady/1302-tego-kandydata-przyjmiemy-tego-odprawimy-z-kwitkiem.

5.D. Dziewulak: Jak być skutecznym nauczycielem nauczycieli, Tygodnik opinii Wszystko Co Najważniejsze, Instytut Nowych Mediów, Warszawa 2016.

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/dobromir-dziewulak-jak-byc-skutecznym-nauczycielem-nauczycieli/.

6.D. Dziewulak: Czy dydaktyka uniwersytecka zostanie wreszcie zauważona i doceniona? https://wszystkoconajwazniejsze.pl/dobromir-dziewulak-dydaktyka-uniwersytecka/.

7.G. Fenstermacher, J. Soltis, Style nauczania,WSiP, Warszawa

8.E. Goźlińska, Jak skonstruować grę dydaktyczną?, WSiP, Warszawa 2004.

9.H. Hamer, Rozwój umiejętności społecznych, VEDA, Warszawa 1999.

10.M. Kostyra, A. Rosiak, Zajęcia dydaktyczne. Jak je prowadzić?, GWP, Gdańsk

11.D. C. Phillips, J.F. Podstawy wiedzy o nauczaniu, GWP, Gdańsk 2003.

12.B. Śliwerski, Myśleć jak pedagog, GWP, Sopot 2010.

13.S. Mieszalski, Związek uczenia się z nauczaniem z perspektywy

konstruktywizmu, „Ruch Pedagogiczny” 2000 nr 3‐4.

14.R. Fisher, Uczymy jak myśleć, WSiP, Warszawa 1999.

Literatura może być aktualizowana w trakcie roku akademickiego.

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

a)opisuje strukturę dydaktyki i etapy projektowania edukacyjnego.

b)przedstawia taksonomię celów kształcenia i wyjaśnia, na czym polega operacjonalizacja celów kształcenia.

c)wyjaśnia uwarunkowania przebiegu procesu kształcenia.

d)wymienia wady i zalety wybranych metod nauczania.

e)wymienia zasady efektywnej komunikacji i dostrzega związek między sprawną komunikacją a efektami kształcenia.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

a)operacjonalizuje cele kształcenia.

b)dostosowuje wybór procesu dydaktycznego do celów i treści kształcenia.

c)dokonuje wyboru metod, form i środków dydaktycznych zgodnego z celami dydaktycznymi.

Efekty kształcenia w zakresie postaw (kompetencji społecznych):

a)dokonuje krytycznej analizy przebiegu procesu kształcenia (refleksja dydaktyczna).

b)analizuje sygnały werbalne i niewerbalne przychodzących od uczniów w trakcie realizacji procesu nauczania‐uczenia się.

c)ocenia sytuacje dydaktyczne w celu doskonalenia własnego warsztatu nauczycielskiego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie pisemne wykładu polega na odpowiedzi na dwa pytania. Pytanie zamknięte (sprawdzające efekty kształcenia dotyczące zakresu informacji i faktów) i pytanie otwarte (sprawdzające efekty kształcenia związane z umiejętnościami wykorzystania przyswojonej wiedzy i stopniem opanowania kompetencji społecznych).

Warunki zaliczenia:

2,0 (ndst)-odpowiedź tylko na jedno pytanie (bez względu na wynik) lub na oba pytania osiągając wynik 0%-59%.

3,0 (dost)-odpowiedź na obydwa pytania. Średnia z dwóch pytań 60%-69%

3,5 (ddb)-odpowiedź na obydwa pytania. Średnia z dwóch pytań 70%-79%

4,0 (db)-odpowiedź na obydwa pytania. Średnia z dwóch pytań 80%-89%

4,5 (pdb)-odpowiedź na obydwa pytania. Średnia z dwóch pytań 90%-95%

5,0 (bdb)-odpowiedź na obydwa pytania. Średnia z dwóch pytań 96%-100%

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)