University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MD-Didactic Module: Early Childhood Education

General data

Course ID: 2300-NZ-MD-PW
Erasmus code / ISCED: 05.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: MD-Didactic Module: Early Childhood Education
Name in Polish: MD-Moduł metodyczny
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Full description: (in Polish)

Moduł zawiera następujące treści, odzwierciedlające przedmioty w nim zawarte.

Muzyka jako przedmiot przeżycia estetycznego. Teoria i praktyka muzyczna. Rola umiejętności muzycznych nauczyciela w tworzeniu potrzeby obcowania z muzyką u dzieci. Integrujące wartości muzyki i zabaw z muzyką w procesie wychowania i kształcenia dzieci.

Wprowadzenie studentów w niezbędną wiedzę o języku wypowiedzi plastycznej i wizualnym kształtowaniu otoczenia poprzez ich własne doświadczenia twórcze. Wyposażenie studentów w wiedzę metodyczną niezbędną do pobudzania twórczej aktywności dziecka. Analiza treści programowych i konstruowanie scenariuszy zajęć plastycznych.

Projektowanie i organizowanie sytuacji edukacyjnych dostosowanych do specyfiki funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym. Poznanie sposobów dokumentowania oraz analizowania własnych doświadczeń pedagogicznych.

Przygotowanie do pełnienia roli nauczyciela-wychowawcy klas początkowych, rozwijanie refleksji pedagogicznej i twórczej postawy wobec sytuacji dydaktycznych i wychowawczych. Krytyczna ocena materiałów zgromadzonych podczas pobytu w placówce, umożliwiająca doskonalenie sprawności w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz imprez klasowych i szkolnych.

Bibliography: (in Polish)

Zestawy lektur zostały podane w opisach każdego z komponentów modułu.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza

 Posiada wiedzę na temat zadań nauczyciela i metod pracy z dzieckiem na poziomie edukacji przedszkolnej i na pierwszym etapie edukacyjnym (w tym pracy metodą projektu) oraz zachowania właściwej proporcji między działaniami pod kierunkiem nauczyciela i aktywnością spontaniczną i samodzielną dziecka.

 Posiada wiedzę na temat treści, metod pracy z dzieckiem i organizacji bezpiecznego, stymulującego rozwojowo i celowo uporządkowanego środowiska uczenia się dziecka (kryteria doboru programu, pomocy dydaktycznych, zagospodarowanie przestrzeni itd.).

 Zna wybrane metody pobudzające aktywność społeczną, językową, matematyczną przyrodniczą, ruchową, plastyczną i muzyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 Posiada wiedzę na temat funkcjonowania przedszkola i szkoły w zakresie wybranych aspektów socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych.

Umiejętności

 Potrafi dokonywać systematycznej autorefleksji nad stosowanymi strategiami nauczania i uczeniem się dzieci oraz nad treściami programowymi.

 Potrafi korzystać z różnych form pracy z dzieckiem, wykorzystywać różne środki ekspresji (artystycznej, muzycznej, językowej, dramowej i teatralnej w projektowaniu i realizacji pracy z dziećmi) i stymuluje jej ujawnianie się w spontanicznej aktywności dzieci.

 Świadomie i celowo wybiera metody aktywizujące do projektowania zajęć odwołując się do celów edukacji przedszkolnej i I etapu kształcenia oraz możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.

 Wykorzystuje zróżnicowane źródła (osobowe, literatura) wiedzy na temat sposobów stymulowania ekspresji spontanicznej dzieci.

 Potrafi projektować sytuacje edukacyjne w przedszkolu i szkole z zakresu edukacji artystycznej (plastycznej, muzycznej, teatralnej) sprzyjające rozwojowi poznawczemu i społeczno-emocjonalnemu dzieci.

 Potrafi rozwijać u dzieci zainteresowania i talenty artystyczne, uwrażliwiać na świat sztuki i artystycznych dokonań człowieka.

 Potrafi projektować zajęcia w przedszkolu i szkole dostosowując je do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych dzieci.

Kompetencje społeczne

 W postępowaniu zawodowym i osobistym kieruje się zasadami etycznymi i profesjonalnymi i wysokimi, pozytywnymi, nastawionymi na sukces dziecka oczekiwaniami.

 W swych działaniach wychowawczych i edukacyjnych respektuje osobistą wiedzę i doświadczenia dzieci (kulturowe, narodowe, etniczne, rodzinne, językowe).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin modułowy ma formę pracy pisemnej.

Zadaniem studentów jest opracowanie programu adaptacyjnego dla dzieci i rodziców w przedszkolu lub szkole (program adaptacyjny może być skierowany do dzieci, które po raz pierwszy przekraczają próg przedszkola w różnym wieku lub do dzieci 6-letnich rozpoczynających naukę szkolną)

Program powinien zawierać następujące elementy:

- wprowadzenie uzasadniające opracowanie takiego dokumentu programowego,

- cele główne programu i cele szczegółowe,

- wykaz osób (ogólnie) odpowiedzialnych w przedszkolu lub szkole za realizację programu lub zaangażowanych spoza placówki,

- prezentacja treści i zadań przewidywanych do realizacji w programie: tabela – zadania, sposób realizacji, czas trwania/okres wykonania,

- wybór 4 zadań z programu i przygotowanie projektów zajęć dla dzieci i rodziców związanych z podaną problematyką adaptacyjną (szczegółowy opis proponowanych aktywności),

- przewidywane efekty realizacji programu adaptacyjnego,

- ewaluacja programu adaptacyjnego w przedszkolu lub szkole.

Kryteria oceniania projektu programu adaptacyjnego:

- poprawność merytoryczna i formalna (zachowanie struktury programu edukacyjnego),

- uwzględnienie zadań w programie adaptacyjnym skierowanych do dzieci i rodziców, a także zaangażowanie środowiska lokalnego,

- stopień zaangażowania w realizację programu pracowników placówki edukacyjnej,

- oryginalność i różnorodność zadań pozytywnie motywujących dzieci i rodziców do uczestnictwa w edukacji szkolnej lub przedszkolnej,

- włączenie rodziców w proces adaptacji i zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w edukacji dziecka w przedszkolu lub szkole, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów,

- wykorzystanie w projektowaniu zadań programu wiedzy i umiejętności studenta zdobytych w ramach przedmiotów znajdujących się w module metodycznym.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)