University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

MS1-Theoretical foundations of communication and media

General data

Course ID: 2300-NZ1-MS1-ASK-TPK Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MS1-Theoretical foundations of communication and media Name in Polish: MS1-Teoretyczne podstawy komunikowania i mediów
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
Language: (unknown)
Type of course:

obligatory courses

Short description: (in Polish)

W założeniu przedmiot ma dać studentom specjalności Animacja społeczno - kulturalna wiedzę teoretyczną z zakresu teorii kultury, komunikowania i mediów, którą będą mogli zastosować w działaniach animacyjnych.

Full description: (in Polish)

Tematyka zajęć:

• Pedagogiczne znaczenie społecznego funkcjonowania kultury i jego wymiary

• Definicja uczestnictwa w kulturze, jego elementy i związki z celami animacji społeczno-kulturalnej

• Definicja kontaktów kulturowych

• Koncepcja układów kultury – definicja pojęcia i charakterystyka poszczególnych układów w kontekście działań animacyjnych

• Charakterystyka przemian społeczno-kulturowych sprzyjających demokratyzacji uczestnictwa w kulturze – podstawowe procesy i zjawiska. Skutki i konsekwencje społeczne, kulturowe, edukacyjne i in.

• Rozumienie kultury masowej – cechy i właściwości - podstawowe składniki definicji.

• Zjawiska i efekty kultury masowej a zadania/wyzwania dla animatorów oraz dylematy: w imię, czy przeciw standaryzacji, przystosowanie do warunków i schematu czy kłopotliwa oryginalność?

• Istota komunikowania, niezbędne składniki i warunki zaistnienia, trudności definicyjne

• Akt a proces komunikowania; Antropologiczne ujęcie ludzkich czynności – co w istocie może być uznane za komunikowanie?

• Rodzaje komunikowania – cechy i specyfika

• Semioza – istota pojęcia

• Pojęcie znaku, jego istota w procesie semiozy oraz elementy składowe

• Pojęcie kodów, języka i dyskursu – tradycyjne i dzisiejsze rozumienia – w obliczu przemian zachodzących w społecznym funkcjonowaniu kultury

• Media – rozumienie naukowe - podział mediów ze względu na pełnione funkcje komunikacyjne

Bibliography: (in Polish)

Treści przekazywane są głównie poprzez prezentacje multimedialne przygotowywane przez wykładowcę na podstawie różnych źródeł: literatury, filmów i wyników własnych badań empirycznych.

• Podana poniżej literatura ma charakter pomocniczy i NIE MOZE BYĆ UTOŻSAMIANA Z WYMAGANIAMI DO KOLOKWIUM I EGZAMINU MODUŁOWEGO !

1. A. Kłoskowska - Kultura masowa

2. A. Kłoskowska /red./ - Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze

3. M. Golka - Socjologia kultury

4. M. Mrozowski - Media masowe - władza, rozrywka i biznes

5. D. Mersch - Teorie mediów

6. J. Fiske - Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem

Learning outcomes: (in Polish)

1. Przedmiot jest częścią modułu „Podstawy ANIMACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ” i treści prezentowane w jego ramach wchodzą w skład wymagań egzaminacyjnych.

2. Przedmiot kończy się sprawdzianem pisemnym, którego zaliczenie jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach będących jego kontynuacją w II semestrze: „Komunikowanie społeczne i media w animacji społeczno-kulturalnej” oraz dopuszczenia do egzaminu modułowego.

3. Szczegółowe warunki zaliczenia są przedstawiane są na zajęciach.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Przedmiot jest częścią modułu „Podstawy ANIMACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ” i treści prezentowane w jego ramach wchodzą w skład wymagań egzaminacyjnych.

2. Przedmiot kończy się sprawdzianem pisemnym, którego zaliczenie jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach będących jego kontynuacją w II semestrze: „Komunikowanie społeczne i media w animacji społeczno-kulturalnej” oraz dopuszczenia do egzaminu modułowego.

3. Szczegółowe warunki zaliczenia są przedstawiane są na zajęciach.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.