Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2-Moduł specjalnościowy 2: Dziecko w rodzinie i środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MS2-PSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2-Moduł specjalnościowy 2: Dziecko w rodzinie i środowisku
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem modułu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej:

• przemian rodziny w zakresie struktury i funkcji

• zagrożeń związanych z jej funkcjonowaniem

• sytuacji dziecka w rodzinie problemowej (emocje, zachowanie, sfera poznawcza)

• czynników ryzyka i czynników chroniących w kontekście zachowań problemowych dzieci i młodzieży

• poziomów i strategii działań profilaktycznych

• założeń i strategii działania w ramach polityki społecznej

• możliwości działania nastawionego na pomoc dziecku i rodzinie w środowisku loklanym

Celem proponowanych w tym module zajęć jest przygotowanie studenta do wykorzystywania wiedzy teoretycznej do interpretowania zachowań dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, szkolnej i rówieśniczej a także umiejętności wpółpracy z innymi specjalistami w zakresie rozwiązywania problemów dziecka i rodziny.

Pełny opis:

Moduł skupia uwagę na sytuacji dziecka w rodzinie i środowisku stąd proponowany układ treści uwzględniający wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, polityki społecznej i profilaktyki niezbędną przy dostrzeganiu, rozumieniu i rozwiązywaniu pojawiających się problemów w jego funkcjonowaniu.

• Zajęcia z Wiedzy o rodzinie przybliżają źródła i kierunki przemian rodziny z uwzględnieniem jej struktury i funkcji, zwracają uwagę na zzmiany w realizacji funkcji prokreacyjnej, pokazują najważniejsze czynniki zagrażające funkcjonowaniu rodziny oraz ich konsekwencje (kryzysy, rozwody, nadużywanie alkoholu, przemoc itd.)

• Zajęcia z Profilaktyki problemowej skupiają uwagę na zachowaniach ryzykownych dzieci i młodzieży pokazując, jakie strategie działania można planować i zastosować z zależnosci od występującego problemu.

• Zajęcia z Polityki społecznej pokazują pojawiające się problemy społeczne zarówno w skali mikro jak i makro kłądąc nacisk na pokazanie możliwosci ich rozwiazywania

• Zajęcia z Projektu socjalnego nastawione są na zdobycie umiejętności projektowania i wprowadzania zmian w określonych warunkach społecznych. Kluczowym etapem jest przygotowanie i zrealizowanie własnego projektu działania na rzecz określonej grupy odbiorców.

• Ważnym uzupełnieniem proponowanych w tym module zajęc jest Indywidualna praktyka pedagogiczna, która umożliwia studentom poznawanie wybranych placówek/instytucji/organizacji nastawionych na pomoc dziecku w różnych obszarach funkcjonowania.

Literatura:

•F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002

•W. Badura-Madej (red), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników socjalnych, Warszawa,1996)

•A. Kwak (red.) Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi. Warszawa 2008

•A. Seweryńska (2003): Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa, s. 11-47

•N. Ogińska-Bulik (red), Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, Łódź 2006,

•G. Świątkiewicz (red.) Profilaktyka w środowisku lokalnym, Warszawa 2002

•N. Thompson, M. Osada, B. Andersen: Praktyczna nauka pracy socjalnej, Katowice 1999

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1.posiada podstawową wiedzę o dziecku i społeczno-kulturowych uwarunkowaniach dzieciństwa,

2.posiada podstawową wiedzę o rodzinie i jej przemianach,

3.zna podstawowe pojęcia z zakresu polityki społecznej, posiada wiedzę o związkach polityki społecznej z pedagogiką społeczną i innymi naukami społecznymi,

4.ma podstawową wiedzę o zagrożeniach dotyczących funkcjonowania rodziny w wymiarze instytucjonalnym i grupowym,

5.posiada wiedzę o programach wsparcia rodziny i dostępnych formach pomocy rodzinie w zależności od problemów w niej występujących,

6.posiada podstawową wiedzę dotyczącą koncepcji wyjaśniających zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży,

7.posiada podstawową wiedzę o celach, kierunkach, poziomach profilaktyki

UMIEJĘTNOŚCI:

1.potrafi określić źródła przemian rodziny i zmiany zachodzące w jej strukturze i funkcjach,

2.potrafi wykorzystać wiedzę o dziecku i rodzinie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i działaniach pomocowych,

3.potrafi zastosować wiedzę dotyczącą polityki społecznej w planowaniu pomocy dziecku i rodzinie, wie jakie instrumenty polityki społecznej można zastosować w pracy z dzieckiem i rodziną,

4.potrafi dostrzec i zinterpretować czynniki zagrożenia i sytuacje występujące w środowisku globalnym, lokalnym, szkole, rodzinie, grupie rówieśniczej i jednostce sprzyjające pojawianiu się zachowań ryzykownych,

5.potrafi ocenić sytuację dziecka z rodziny problemowej w środowisku rodzinnym i szkolnym i wskazać adekwatne możliwości pomocy,

6.potrafi wybrać odpowiednie działania i programy profilaktyczne w prewencji zachowań ryzykownych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1.ma świadomość zakresu swojej wiedzy oraz jej znaczenia w pomocy dziecku i rodzinie, potrafi samodzielnie uzupełniać i pogłębiać wiedzę,

2.potrafi nawiązać współpracę z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem i rodziną,

3.posiada podstawowe kompetencje komunikacyjne, potrafi komunikować się z dziećmi i rodzinami potrzebującymi pomocy,

4.potrafi samodzielnie i w zespołach planować i przeprowadzać działania wspierające dziecko i rodzinę, potrafi projektować działania innowacyjne,

5.jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania profilaktyczne w środowisku

6.potrafi samodzielnie planować swoją prace oraz oceniać jej efekty,

7.stosuje zasady etyki zawodowej w pracy z dzieckiem i rodziną

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu modułowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, wchodzących w skład modułu, zgodnie z kryteriami oceniania ustalonymi przez osoby prowadzące (Patrz: opisy poszczególnych przedmiotów).

Egzamin modułowy uwzględnia:

• Charakterystykę wybranego problemu społecznego

• Dostosowany do tego wyboru opis sytuacji dziecka w różnych

obszarach funkcjonowania (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza,

środowisko lokalne)

• Propozycję działań profilaktycznych i kompensacyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozdrowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozdrowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.