Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MBSp-Moduł Badań Społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MBSp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBSp-Moduł Badań Społecznych
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wprowadzenie studentów w problematykę metodologii badań społecznych, dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiającej samodzielne zaprojektowanie i przeprowadzenie badania.

- wprowadzenie studentów w świat podstawowych pojęć i zagadnień antropologii kulturowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

- wprowadzenie studentów w problematykę metodologii badań społecznych, dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiającej samodzielne zaprojektowanie i przeprowadzenie badania.

- wprowadzenie studentów w świat podstawowych pojęć i zagadnień antropologii kulturowej.

Problematyka szczegółowa:

- paradygmaty, teoria i badania w naukach społecznych

- przygotowanie projektu badawczego

- omówienie najważniejszych metod/technik wykorzystywanych w badaniach ilościowych i jakościowych

- pojęcie triangulacji

- sposoby doboru próby/przypadków do badań,

- gromadzenie, kodowanie i interpretacji danych ilościowych i jakościowych

- praca z programami komputerowymi wspomagającymi analizę danych ilościowych (SPSS) i jakościowych (f4, Atlas.ti, MAXQDA),

- pisanie raportu z badań,

- problemy etyczne związane z prowadzeniem badań

- antropologia kulturowa jako „nauka”

- trzy komponenty „perspektywy antropologicznej”: badania porównawcze, holizm, relatywizm kulturowy

- definiowanie kultury, właściwości kultury

- metody antropologii kulturowej

- źródła antropologii kulturowej: spotkanie z Innym, naukowa etnologia, nowoczesna antropologia, kryzys antropologii w połowie XX wieku i stan po kryzysie. Omówienie najważniejszych koncepcji kultury, szkół antropologicznych

- oblicza współczesności: globalizacja, konsumpcjonizm, opór kulturowy, nacjonalizm, feminizm

Literatura:

Literatura zalecana:

Altheide D. L., Qualitative Media Analysis, Sage, Thousand Oaks-London-New Delhi 1996.

Angrosino M., Badania etnograficzny i obserwacyjne, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Barber B., Dzihad kontra McŚwiat, Muza, Warszawa 2000.

Barbour R., Badania fokusowe, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Bauman o popkulturze: wypisy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Bauman Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.

Bauman Z., Kultura w płynnej nowoczesności, Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa 2011.

Benedict R., Wzory kultury, MUZA , Warszawa 1999.

Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, PWN, Warszawa 2011

Burszta J. W., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo Zyski S-ka, Warszawa 1998.

Burszta J. W., Od mowy magicznej do szumów popkultury, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2009.

Burszta J. W., Świat jako więzienie kultury: pomyślenia, PIW, Warszawa 2008.

Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Czarnowski S., Kultura, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.

Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Dresing Th., Pehl Th., User Manual f4. Compact Guide On How To Use f4, Marburg 2012.

Duszak A., Fairclough N. (red.), Krytyczna analiza dyskursu, Universitas, Kraków 2008.

Eller D. J., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Evans-Pritchard E. E., Czary, wyrocznia i magia u Azande: wersja skrócona, PIW, Warszawa 2008.

Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Frazer G. J., Złota gałąź: studia z magii i religii, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

Friese S., Atlas.ti 6. Concepts and Functions, Atlas.ti Scientific Software Development GmbH, Berlin 2011.

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Gennep A. van, Obrzędy przejścia, PIW, Warszawa 2006.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Glaser B. G., Strauss A. L., Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Zakład Wydawniczy >>NOMOS<<, Kraków 2009.

Graff A. , Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2008.

Graff A., Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2001.

Hamersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2000.

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000

Heath J., Potter A., Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć? Wyd. Muza, Warszawa 2010.

Huxley A., Nowy wspaniały świat, Muza, Warszawa 2009.

Jawłowska A, Kultura alternatywna –przeszłość czy kontynuacje?, „Kultura Współczesna” 2004, nr 3.

Kapuściński R., Ten Inny, ZNAK, Kraków 2006.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Krawczak E., Antropologia kulturowa, UMCS, Lublin 2007.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Levi-Srauss C., Smutek tropików, Warszawa 2008.

Malinowski B., Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.

Malinowski B., Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji, Dzieła t. 2., PWN, Warszawa 1980.

McKee A., Textual Analysis: A Beginner’s Guide, Sage, London-Thousand Oaks-New Delhi 2004.

Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 2000.

Mencwel A. (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, Wyd. Trans Humana, Białystok 2000.

Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, PWN, Warszawa 2006.

Propp W., Morfologia bajki, Książka i Wiedza, Warszawa 1976.

Rapley T. Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Riesman. D., Samotny tłum, MUZA, Warszawa 1996.

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Sulima R., Antropologia codzienności, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Szarota P., Od skarpetek Tyrmanda do krawata Leppera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Turner V., Proces rytualny: struktura i antystruktura, PIW, Warszawa 2010.

Van Leeuven Th., Jewitt C. (ed.), Handbook of Visual Analysis, Sage, Los Angeles-London-New Delhi, Singapore 2008.

Wodak R., Krzyżanowski M. (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma uporządkowaną wiedzę o naturze nauki oraz miejscu nauk społecznych i humanistycznych w systemie nauki; o ich związkach z innymi naukami.

2. Ma uporządkowana wiedzę o schematach badawczych, szkołach metodologicznych w naukach społecznych i humanistycznych, ma pogłębioną wiedzę o typach badań i metodach badawczych pedagogiki i antropologii kulturowej.

3. Ma pogłębioną wiedzę o etapach badania naukowego, od pomysłu na badanie do napisania pracy naukowej.

4. Ma uporządkowana wiedzę o metodach i narzędziach badań ilościowych i jakościowych ich pozyskiwaniu i analizie.

5. Zna strukturę publikacji naukowej, zasady przywoływania i cytowania literatury, robienia przypisów i bibliografii.

6. Zna podstawowe pojęcia i problemy umożliwiające myślenie o człowieku w jego relacjach z kulturą, o jego funkcjonowaniu w kulturze.

7. Ma pogłębioną wiedzę o etycznych zasadach prowadzenia badania naukowego i publikacji wyników

Umiejętności

1. Poprawnie definiuje pojęcia naukowe z zakresu nauk społecznych, rozumie ich abstrakcyjność i relacje z rzeczywistością.

2. Posługuje się swobodnie aparatem pojęciowym z zakresu metodologii oraz wiedzy o kulturze dostrzega zjawiska społeczno-kulturowe wokół siebie i potrafi je opisać, uwzględniając czynniki i charakter zmiany.

3. Potrafi zaplanować badanie naukowe, potrafi przeprowadzić kwerendę, sformułować problemy badawcze, dobrać metody i narzędzia zbierania i analizy danych.

4. Potrafi analizować wyniki badania i sformułować wnioski i ich pogłębioną interpretację, potrafi krytycznie ocenić przydatność wyników badań do analizy rzeczywistości społecznej, analizy empiryczne łączy z refleksją teoretyczną.

5. Umie powiązać badania zjawisk kultury z refleksją społeczną i pedagogiczna. Potrafi analizować rzeczywistość społeczną i wychowawczą w kategorii uwarunkowań kulturowych.

6. Potrafi badać, analizować i opisywać rzeczywistość społeczną ze świadomością różnorodności kulturowej.

Kompetencje społeczne

1. Potrafi krytycznie ocenić swoją wiedzę i umiejętności, rozwijać je, ma potrzebę obserwacji zmieniającej się rzeczywistości i stałego uzupełniania wiedzy.

2. Potrafi przygotowywać i realizować projekty badawcze w zespole.

3. Potrafi być badaczem wrażliwym na społeczne i etyczne konsekwencje swoich działań.

4. Jest zainteresowany problemami społecznymi i kulturą, upowszechnia zdobytą w tym zakresie wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładu i konwersatorium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Mirosław Pęczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Mirosław Pęczak
Prowadzący grup: Mirosław Pęczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)