Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MNP-Pedagogika porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MNP-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MNP-Pedagogika porównawcza
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę pedagogiki porównawczej w kontekście zjawisk i procesów zachodzących w XXI wieku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zaznajomienie z podstawowymi problemami współczesnej edukacji w pryzmacie systemów oświatowych w wybranych krajach na świecie. Przeprowadzenie analizy konstrukcji i funkcjonowania systemów szkolnych i oświatowych w kontekście przemian historycznych, społecznych, demograficznych, ekonomicznych oraz oczekiwań i potrzeb wychowawczo-edukacyjnych w wybranych krajach na świecie. Zagadnienia omówione podczas wykładów są przedmiotem szczegółowej analizy i pogłębionej refleksji podczas konwersatoriów.

Pełny opis:

1.Podstawowe pojęcia pedagogiki porównawczej.

2.Przemiany historyczne, społeczne i ekonomiczne budujące model oświaty.

3.Narzędzia konstrukcji systemów oświatowych.

4.Porównawcza charakterystyka poziomów edukacyjnych.

5.Systemy edukacyjne w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich: organizacja, struktura, zarządzanie, podstawowe problemy. Podobieństwa i różnice.

6.Polski system edukacyjny, a kierunki oświaty na świecie.

7.Szkolnictwo alternatywne na świecie w ujęciu porównawczym.

8.Pedagogika porównawcza w międzynarodowych organizacji i instytucji oświatowych.

9.Problematyka edukacji zawodowej w ujęciu porównawczym.

10.Problematyka umasowienia szkolnictwa wyższego w ujęciu porównawczym.

11.Aktualne kierunki przemian w oświacie na świecie w ujęciu porównawczym.

Literatura:

1.Ahier J., Cosin B., Hales M. (1999), Diveristy and Change. Education, Policy and Selection, Routledge, London and New York

2.Cylkowska-Nowak M. (2004), Główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie, w: Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

3.Dziewulak D.: Systemy szkolne Unii Europejskiej, Żak Warszawa 1997 r.

4.Dziewulak D. autor haseł: systemy edukacyjne Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Portugalii w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 1 A-F. Tom 2 G-Ł. Tom 3 M-O, Tom 4 P, Wydawnictwo Akademickie Żak, WARSZAWA 2003 r.

5.Dziewulak D.: Edukacja kulturalna w szkolnictwie wybranych państw europejskich, naukowy kwartalnik Biura Analiz Sejmowych STUDIA BAS nr 2(46)2016.

6.Dziewulak D.: System szkolny Irlandii, ekspercka seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych,

ANALIZY BAS nr 14(118)2014.

7.Dziewulak D.: Finansowanie zakupu podręczników szkolnych w wybranych państwach, ekspercka seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych ANALIZY BAS nr 4(108)2014.

8.Dziewulak D.: Szkolnictwo wyższe w świetle raportów edukacyjnych, naukowy kwartalnik Biura Analiz Sejmowych STUDIA BAS nr 3(35)2013.

9.Dziewulak D.: Nadzór pedagogiczny w systemach edukacyjnych w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej, ekspercka seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych ANALIZY BAS 2013 r. nr 7(96)

10.Dziewulak D.: Kształcenie zawodowe w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej, ekspercka seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych ANALIZY BAS 2013 r. nr 6(95)

11.Dziewulak D.: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkolnictwie zawodowym w Polsce i w wybranych państwach UE, ekspercka seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych ANALIZY BAS 2013 r. nr 4(93)

12.Dziewulak D.: Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich, ekspercka seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych ANALIZY BAS 2012 r. nr 18(85)

13.Gmerek T. (2011), Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Impuls, Kraków

14.Hildebrandt D. (2006), Zjednoczenie Niemiec a edukacja obowiązkowa w nowych krajach związkowych, Garmond, Poznań

15.Konarzewski K., TIMSS i PIRLS 2011. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej, Warszawa 2012.

16.Melosik Z. (2007), Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Impuls, Kraków.

17.Michalik E., Chałupczak H. (2006), Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

18. Pachociński R. (2007), Pedagogika porównawcza, Wydawnictwo Akademickie Żak

19. Potulicka E., Hildebrandt-Wypych D., Czech-Włodarczyk C., Systemy edukacji w krajach europejskich, Kraków 2012

20. Bieżące artykuły, raporty OECD i EURYDICE wskazane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

a)opisuje strukturę pedagogiki porównawczej.

b)przedstawia uwarunkowania organizacji i funkcjonowania systemów oświatowych.

c)wyjaśnia mechanizmy reform oświatowych.

d)wymienia wady i zalety systemów szkolnych.

e)dostrzega związek i zależność między przemianami w oświacie i zmianami cywilizacyjnymi w otaczającym nas świecie.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

a)stosuje warsztat pedagoga porównawczego analizując systemy oświatowe.

b)dokonuje wyboru zmiennych opisujących funkcjonowanie systemów oświatowych zgodnie z uwarunkowaniami i zasadami polityki oświatowej.

Efekty kształcenia w zakresie postaw (kompetencji społecznych):

a)dokonuje krytycznej analizy porównawczej systemów oświatowych wybranych państw.

b)analizuje zmienne historyczne, ekonomiczne, demograficzne i społeczne dla potrzeb wniosków wynikających z porównania systemów oświatowych.

c)ocenia kierunki reform oświatowych w celu doskonalenia własnego warsztatu pedagoga porównawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne wykładu polega na odpowiedzi na dwa pytania. Pytanie zamknięte (sprawdzające efekty kształcenia dotyczące zakresu informacji i faktów) i pytanie otwarte (sprawdzające efekty kształcenia związane z umiejętnościami wykorzystania przyswojonej wiedzy i stopniem opanowania kompetencji społecznych).

Warunki zaliczenia:

Zal. - odpowiedź na obydwa pytania. Średnia z dwóch pytań 60%-100%

Nzal. - odpowiedź tylko na jedno z dwóch pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak, Jan Rutkowski
Prowadzący grup: Dobromir Dziewulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak, Jan Rutkowski
Prowadzący grup: Dobromir Dziewulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)