Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1-Edukacja językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS1-PW-EJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1-Edukacja językowa
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką rozwoju i kształcenia języka dziecka w aspekcie lingwistycznym, socjolingwistycznym i pedagogicznym. Studenci poznają założenia, cele i treści edukacyjne w kl. I – III szkoły podstawowej

Skrócony opis:

Teoretyczne podstawy nabywania języka przez dzieci. Język a kontekst społeczny, różnicowanie wypowiedzi ze względu na cel i odbiorcę. Język płaszczyzną integracji doświadczeń dziecka. Czytanie i pisanie – nowe umiejętności językowe niezbędne w procesie komunikacji. Wybrane koncepcje kształcenia językowego na poziomie elementarnym. Różne formy wypowiedzi językowej. Budzenie zainteresowań literackich dzieci. Sposoby opracowywania prozy i poezji.

Pełny opis:

Główne zagadnienia tworzące treść kursu: modele uczenia się języka, funkcje języka, kompetencje językowe i komunikacyjne. Rozwój języka dziecka w aspekcie fonologicznym, semantycznym, syntaktycznym i morfologicznym,. Kształcenie językowe jako płaszczyzna integracji. Sposoby wyzwalania aktywności językowej dzieci. Metody nauczania czytania i pisania. Sposoby opracowywania tekstów literackich (proza i poezja). Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Formy i sposoby konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Narracja dziecięca. Pisanie i jego aspekty. Gramatyka w klasach początkowych.

Literatura:

B. Bokus, Tworzenie opowiadań przez dzieci

G. W. Shugar, M. Smoczyńska (red.).Badania nad rozwojem języka dziecka

E. Malmquist, Nauka czytania w szkole podstawowej

D. Klus- Stańska, M. Dagiel (red.), Edukacja polonistyczna na rozdrożach

W. Żuchowska, Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej

M. Żytko, Pisanie – żywy język dziecka

Efekty uczenia się:

- student zna tradycyjne i alternatywne metody nauki czytania i pisania

- zna zasady pracy z tekstem narracyjnym i poetyckim

- zna zasady i metody nauki gramatyki i ortografii w klasach I – III

- projektuje sytuacje edukacyjne rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne dzieci

- konstruuje scenariusze do zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem treści językowych

- jest otwarty i tolerancyjny w ocenie wypowiedzi językowych dziecka w mowie i piśmie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie prac pisemnych przygotowywanych indywidualnie i w grupach oraz referatów i projektów sytuacji edukacyjnych związanych z przedmiotem

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)