Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1-Nauczyciel w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS1-PW-NS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1-Nauczyciel w szkole
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany równolegle z praktyką nauczycielską w szkole. Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów na temat wybranych aspektów pracy zawodowej nauczycieli wczesnej edukacji, przygotowanie do realizacji określonych zadań w placówce oraz analiza doświadczeń z praktyk, odbywających się w klasach I-III szkoły podstawowej.

Problematyka zajęć koncentruje się wokół różnych aspektów funkcjonowania szkoły jako instytucji społecznej. Realizowane zadania i dyskusje służą także doskonaleniu umiejętności wykorzystania przez studentów wiedzy praktycznej w działaniu, dokumentowania i ewaluacji własnej pracy oraz rozwijają refleksję pedagogiczną i twórczą postawę wobec sytuacji dydaktycznych i wychowawczych w szkole.

Pełny opis:

Pełny opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień funkcjonowania szkoły jako instytucji społecznej, jej funkcji edukacyjnych, wychowawczych i kulturalnych oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia dokumentacji szkolnej i oceny nabytych kompetencji pedagogicznych. Podczas zajęć studenci dokonują krytycznej analizy i refleksji nad przebiegiem praktyk, w tym:

1. Analizują obserwacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

2. Projektują i ewaluują zajęcia związane z realizacją projektu oraz inne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone samodzielnie

3. Omawiają wyniki diagnozy rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz sposoby oceniania ich wiedzy, umiejętności i zachowania

4. Analizują zdarzenia krytyczne i projektują sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych na terenie klasy szkolnej

Literatura:

Fisher R., Uczymy się uczyć, WSiP, 1999

Helm J.H., Katz J.G , Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wyd. CODN, 2003

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna -podstawowe problemy i rozwiązania,

Wyd. Akademickie „Żak”, 2006

Klus-Stańska, (Anty) edukacja wczesznoszkolna, IMPULS, 2015

K. Kruszewski, Pedagogika w pokoju nauczycielskim, WSiP, 2000

Perry R., Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, WSiP, 2000

Szczepka – Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna. Dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009

Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu, WSiP, 1996

Włoch St., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

Wyd. Akademickie „Żak”, 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

 posiada wiedzę na temat celów, funkcji, zadań i prawnych uwarunkowań funkcjonowania szkoły

 zna zasady planowania, organizowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć dla uczniów klas I-III

 wie, jakimi metodami diagnozować, oceniać i wspierać rozwój dziecka o specjalnych potrzebach (zdolnych i z trudnościami w uczeniu się)

 zna metodę analizy zdarzeń krytycznych

 posiada wiedzę na temat procesu komunikowania się nauczyciela z dziećmi oraz dzieci w kontaktach rówieśniczych,

 zna sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych wśród dzieci

Umiejętności

Student:

 potrafi korzystać z dokumentacji szkolnej oraz ją prowadzić

 umie obserwować pracę nauczyciela wczesnoszkolnego oraz analizować wyniki obserwacji

 potrafi projektować, organizować, prowadzić i ewaluować zajęcia, w tym: realizowane z wykorzystaniem metody projektów

 potrafi diagnozować, oceniać i indywidualizować pracę dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 potrafi interpretować zdarzenia zaistniałe w procesie dydaktyczno – wychowawczym z korzyścią dla rozwoju i edukacji dzieci

 potrafi organizować społeczne kontakty dzieci, wykorzystując wiedzę na temat komunikacji i procesów grupowych

 potrafi krytycznie analizować i prowadzić refleksję nad obserwowanymi i realizowanymi sytuacjami edukacyjnymi podczas praktyk w szkole

 posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i projektowania sytuacji pedagogicznych

 potrafi wyciągnąć konstruktywne wnioski z własnych doświadczeń pedagogicznych dla doskonalenia swojej działalności nauczycielskiej

 umie oceniać i dokumentować własną pracę

Kompetencje społeczne:

Student/ka:

 rzetelnie i odpowiedzialnie realizuje zadania zajęć

 wykazuje aktywność, inicjatywę i twórcze zaangażowanie w czasie zajęć

 rozumie konieczność doskonalenia kompetencji zawodowych i podejmuje określone działania w zakresie poszerzania umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 dokonuje samooceny własnych kompetencji

 postępuje zgodnie z zasadami i normami etycznymi i prawnymi w pracy pedagogicznej

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Praca pisemna, której zakres i tematyka zostanie określona przez prowadzącego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)